Ocena brak

Metody dyskontowe oceny efektywności inwestycji

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Przy decyzjach długookresowych mamy do czynienia z ponoszeniem wydatków i uzyskiwaniem wpływów w różnych punktach czasowych. Niezbędne jest dla określenia efektywności nakładów kapitałowych przeliczenie tych wydatków i wpływów tak, aby były wielkościami współmiernymi. Osiąga się to poprzez zastosowanie dyskonta. Rachunek opłacalności przedsięwzięć długookresowych powinien być zatem przeprowadzany przy zastosowaniu dyskontowych miar efektywności. Są to:

  • metoda aktualnej (zaktualizowanej, teraźniejszej) wartości netto (net present value -NPV),

  • metoda "wewnętrznej stopy zwrotu" (internal rate of return - IRR).

Ocena efektywności zamierzonego przedsięwzięcia zgodnie z tą metodologią obejmuje następujące etapy:

  • oszacowanie całkowitych nakładów inwestycyjnych,

  • określenie źródeł finansowania nakładów,

  • określenie całkowitych kosztów produkcji i wpływów z działalności eksploatacyjnej,

  • zdyskontowanie przepływów gotówkowych i obliczenie NPV lub IRR.

Istotną cechą metod dyskontowych jest włączenie do rachunku wszystkich wpływów i wydatków, a nie tylko zysków, a więc operowanie kategorią przepływów gotówkowych netto bądź nadwyżki pieniężnej (net cash flow). Upraszczając obliczenie, cash flow wyznacza się jako sumę wyniku finansowego i amortyzacji za dany okres.

Podobne prace

Do góry