Ocena brak

METODY BADANIA UZDOLNIEŃ PRACOWNIKÓW.

Autor /Diana Dodano /20.04.2011

 

Należy odróżnić „odsiew” od tzw. „doboru zawodowego”. „Odsiew” polega na niedopuszczeniu do określonego zawodu kandydatów uznanych za nieodpowiednich, dobór zawodowy zaś – na wybieraniu spośród kandydatów pewnej liczby najlepszych.

Odsiew jest uzasadniony przy zawodach szczególnie niebezpiecznych, gdzie możliwa jest nawet utrata życia, lub jego zagrożenie także dla innych pracowników, a także przez osoby niekompetentne firma może być narażona na duże straty. Z tego powodu do takich zawodów jak maszyniści kolejowi, kierowcy nie powinni być dopuszczani ludzie mający określone zaburzenia psychofizyczne albo też nie zdolni do podejmowania trafnych decyzji.

Przy obecnym rozwoju produkcji masowej polityka zatrudnienia musi opierać się na masowych uzdolnieniach przeciętnych i na odpowiednim szkoleniu, a nie na drenowaniu terenu w poszukiwaniu „najlepszych”. Dobór pracowników nie powinien zatem polegać na odrzucaniu słabszych, ale przede wszystkim na kierowaniu kandydatów do pracy zgodnie z ich przygotowaniem fachowym, stażem pracy, zamiłowaniami i zdolnościami oraz warunkami psychicznymi i fizycznymi.

Stosowane metody badania uzdolnień:

 1. metoda wywiadu (rozmowy). Celem takiej rozmowy jest uzyskanie od kandydata informacji dotyczących jego doświadczenia oraz kwalifikacji w zakresie danej pracy. Jednym z warunków prawidłowego przeprowadzenia rozmowy jest, aby dokonująca go osoba była odpowiednio zorientowana w szczegółach dotyczących pracy, o którą ubiega się kandydat, oraz w wymogach jakie ma on spełniać. Na wstępie ustala się zazwyczaj następujące fakty dotyczące kandydata:

Nie są to jednak wszystkie informacje, które ma dostarczyć wywiad z kandydatem.

Działy kadrowe, dysponujące pracownikami odpowiednio do tego przygotowanymi, dąż do ustalenia w toku wywiadu jeszcze innych danych decydujących ostatecznie o wyborze i ocenie kandydata. Dotyczą one głównie cech osobowości. Posługiwanie się odpowiednim formularzem ułatwia osobie prowadzącej wywiad skupienie się na istotnych szczegółach i naprowadzenie rozmowy na właściwy temat (Przykład formularza na ostatniej stronie).

Metoda wywiadu spotyka się z dość dużą krytyką. Główne zarzuty to:

 • tendencja do pomijania w toku rozmowy momentów istotnych,

 • niebezpieczeństwa wydawania ocen pod wpływem stereotypowych sądów osoby prowadzącej wywiad oraz stwierdzona skłonność osób przeprowadzających wywiad do pochopnych wniosków.

 1. metoda badań testowych.

Badanie testowe pozwala na:

 1.  
  1. przeprowadzenie obiektywnej jakościowej i ilościowej analizy badanych procesów psychicznych,

  2. wykrycie pewnych odchyleń w zachowaniu się badanej osoby bądź ustalenie pewnych zaburzeń psychicznych.

  3. Wniknięcie w istotę motywów i celów działania badanych osób.

  4. Zbadanie w dość krótkim czasie stanu rozwoju poszczególnych cech psychicznych (zdolności, temperamentu, charakteru, osobowości)

  5. Przeprowadzenie badań zbiorowych, co ma znaczenie w badaniach masowych.

  6. Uzyskanie porównywalnych wskaźników liczbowych i wyeliminowanie w pewnym stopniu ocen subiektywnych.

Podobne prace

Do góry