Ocena brak

METODY BADANIA STÓP

Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014

Poza zwykłymi oględzinami i przedstawionymi wcześniej pomiarami stóp, w praktyce stosowane są również i inne, obiektywne metody oceny stóp. Właściwie nie używanym już dziś urządzeniem jest przyrząd kołeczkowy Matthias a,pozwalający na ocenę (zmierzenie) wysokości sklepienia stopy. O wiele popularniejsze są obecnie badania p l a n t o graficzne, pozwalające na ocenę podstawowych cech stopy, na podstawie wykonanej uprzednio jej odbitki. Uzyskanie tej ostatniej umożliwia natomiast wiele sposobów -od najprostszych, aż po zastosowanie bardzo wymyślnych plantografów.

Odbitka taka (plantogram) stanowi z kolei punkt wyjścia do właściwego jej opracowania. Na plantogramie wykreśla się bowiem odpowiednie linie pomocnicze, a następnie dokonuje się pewnych pomiarów i wyliczeń, ułatwiających m.in. ocenę wysklepienia stopy. Prostym miernikiem tego wysklepienia jest tzw. kąt Ciarkę'a, który w prawidłowo wyskłepionej stopie wynosi ok. 42° , a maleje w przypadku płaskostopia. Pozostałe wskaźniki są już wskaźnikami liniowymi. Jednym z nich jest wskaźnik Bałakirewa, oddający stosunek szerokości odbitki na poziomie stawu Choparta do największej szerokości sklepienia. Jeżeli stopa ukształtowana jest prawidłowo, wskaźnik ten wynosi 1. Maleje on natomiast w przypadku stopy wydrążonej, a rośnie przy płaskostopiu. Jeszcze inne możliwości daje sposób podany przez G. Wejsfloga. Jednym z elementów tego sposobu jest wyliczenie wskaźnika liczbowego (podobnego do wskaźnika Bałakirewa), odzwierciedlający stosunek części zacienionej plantogramu do całej szerokości stopy. Normalnie, wskaźnik ten wynosi mniej niż 1:3 (tj. mniej niż 0.33), a w warunkach patologicznych zachowuje się on tak samo jak poprzedni wskaźnik. Na jego podstawie można też określić stopień stwierdzonego płaskostopia. Jeśli wskaźnik ten sięga 0.33 - mówimy wówczas o płaskostopiu 1° , gdy jest zawarty w przedziale 0.33 - 0.66 to stwierdzamy płaskostopie II0 , a jeśli przewyższa on wartość 0.66 (0,66 - 1.0) - płaskostopie określamy jako III0. Czasami zdarza się jednak, że zacieniona część plantogramu przekracza linię styczną do przyśrodkowego brzegu stopy (wskaźnik większy od 1.0), co oznacza, że mamy do czynienia z płaskostopiem IV°.

Pewnym uzupełnieniem takiego badania jest także ocena przebiegu kierunkowej linii stopy. Linia ta, biegnąca od środka pięty i przechodząca przez środek zacienionej części plantogramu, przebiega normalnie pomiędzy odbitkami 3 a 4 palca stopy, natomiast w przypadku płaskostopia przemieszcza się ona w kierunku przyśrodkowym (tj. w kierunku palucha).

Nowe możliwości oceny ukształtowania stopy daje też fototopografia, zwłaszcza z zastosowaniem zestawu komputerowego. Warto też pamiętać, że w niektórych przypadkach statycznych zaburzeń stopy konieczne jest również badanie radiologiczne, informujące m.in. o wzajemnych stosunkach kości stopy oraz o ewentualnych zmianach patologicznych w ich obrębie. Badanie to nie należy jednak do rutynowych.


Podobne prace

Do góry