Ocena brak

METODY BADAŃ RYNKOWYCH – TEST SPRAWDZAJĄCY

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt METODY BADAŃ RYNKOWYCH – TEST SPRAWDZAJĄCY

Transkrypt

METODY BADAŃ RYNKOWYCH – TEST SPRAWDZAJĄCY
SERIA I
1)
że:
a)
b)
c)
d)
e)

Informacja jest stanem niematerialnym, nie jest ani energią, ani materią. Jej przeniesienie może odbywać się pod warunkiem,

Zostanie użyty zmysł wzroku,
Przybierze ona określoną postać fizyczną w formie nośnika,
Określi się dokładnie jej granicę występowania,
Zostanie przekazana przez nadawcę do adresata,
Wystąpi w czystej postaci poza systemem nerwowym człowieka.
2) Jeżeli wystąpi różnica między wynikami przekazanymi przez badacza a informacją odebraną przez użytkownika to jest to błąd:
a)
Prezentacji wyników analizy,
b)
Problemu badawczego,
c)
Pomiaru,
d)
Wytypowania niewłaściwej populacji generalnej,
e)
Analizy danych
3) Lista odwzorowująca wszystkie elementy badanej populacji nazywa się:
a)
Wykazem,
b)
Operatem (losowania),
c)
Zarówno operatem jak i wykazem
d)
Książką adresową
e)
Zupełnie inaczej.
4) Podstawowym warunkiem konstrukcji instrumentu zwłaszcza konwencjonalnego jest dostosowanie odpowiednich skal do
instrumentu, czy instrumentu do tych skal. Czynność ta nazywa się:
a)
Przyporządkowanie symboli cechom obiektu,
b)
Cechowaniem instrumentu,
c)
Wyznaczaniem poziomu pomiaru,
d)
Skalowaniem instrumentu,
e)
Zarówno skalowaniem jak i wyznaczaniem poziomu pomiaru.
5) W ramach stosowanej metody odpowiedzi losowanych zadano respondentowi 2 pytania:
A-Czy kupowałeś cokolwiek w tym sklepie w ostatnim miesiącu?
B-Czy urodziłeś się w maju?
Zakładając, że mechanizm losowania jakim jest rzut monetą daje równe szanse wyboru pytania A i B, proporcja twierdzącej
odpowiedzi łącznie na dwa pytania (A i B) wyniosła 0,20, a ze statystyk spisu powszechnego wynika, że 20% mieszkańców
urodziło się w maju – proporcja twierdzącej odp na pytanie wyniosłą:
a)
20%
b)
25%
c)
30%
d)
35%
e)
40%
6) Każda składowa skali somatycznej jest zazwyczaj skalą dwubiegową z dwu stron parą:
a)
Rzeczowników,
b)
Antonimów,
c)
Przymiotników,
d)
Synonimów,
e)
Wyróżników.
7) Który z wymienionych niżej czynników decyduje o wiarygodności pomiaru wtórnego?
a)
Trafność,
b)
Dostępność,
c)
Dokładność,
d)
Aktualność,
e)
Jeden z wyżej wymienionych.
8) Osiągnięty ostatecznie procent odpowiedzi (70%) przez redakcję miesięcznika „Turystyka Zagraniczna” upoważnia
do
wyrażenia opinii, że:
a)
BBO zalicza się do bezpiecznych i nie wymaga jego oszacowania,
b)
BBO mieści się co prawda w bezpiecznych granicach, ale istnieje duże ryzyko popełnienia błędu przy podejmowaniu
decyzji,
c)
BBO przekroczył granicę bezpieczeństwa i należy dokonać szacunków metodą próbki z próby,
d)
BBO okazał się tak duży, że przekreśla całkowicie przeprowadzone badanie,
e)
Należało poświęcić zdecydowanie więcej czasu na przygotowanie badania.

9) Oto przykład trzynastopozycyjnego kodu kreskowego EAN: 7 310040 013186. W podkreślonych pięciu cyfrach zakodowano:
a)

Numer producenta

1

b)
c)
d)
e)

Liczbę kontrolną,
Kraj pochodzenia produktu
Cenę produktu,
Numer produktu.
10) Symulowany test rynkowy STM znalazł główne zastosowanie w:
a)
Pomiarach efektywności oddziaływania reklamy pocztowej,
b)
Ocenie pilotowego programu telewizyjnego
c)
Określenia efektywności reklamy prasowej,
d)
Identyfikacji reklamy produktów konkurencyjnych,
e)
Testowanie najczęściej kupowanych produktów konsumpcyjnych.
11) Załóżmy, że respondent odpowiedział, iż nigdy nie słyszał o danym produkcie, podczas gdy z odpowiedzi na inne pytanie tego
samego kwestionariusza wynika, że używa on tego produktu. Błąd tego rodzaju redaktor powinien zaliczyć do:
a)
Odpowiedzi nieadekwatnych,
b)
Sprzeczności i niezgodności,
c)
Odpowiedzi niekompletnych i niejednoznacznych,
d)
Pomiarów fikcyjnych,
e)
Żadnego spośród wymienionych wyżej rodzajów błędów i braków.
12) Średnia arytmetyczna może być obliczona tylko z danych uzyskanych z pomiaru:
a)
Interwałowego,
b)
Porządkowego,
c)
Ilorazowego,
d)
Zarówno jednostkowego jak i proporcjonalnego,
e)
Nominalnego.
13) Grupa specjalistów będących respondentami w pomiarze metodą delfiaka nazywana jest:
a)
Próbą,
b)
Grupą ekspertów,
c)
Grupą korespondentów,
d)
Panelem,
e)
Zupełnie inaczej.
14) Jak zapisałbyś liczbę 50,89 w raporcie?
a)
50,9
b)
50,89
c)
50,8
d)
51
e)
51,0
15) Które spośród niżej wymienionych grup przedsiębiorstw są jednocześnie wykonawcami badań marketingowych na zlecenie oraz
zleceniodawcami tych badań:
a)
firmy badawcze,
b)
przedsiębiorstwa wytwarzające dobra konsumpcyjne,
c)
przedsiębiorstwa handlowo-usługowe,
d)
firmy świadczące usługi finansowe,
e)
agencje reklamowe.

SERIA II
1) Dane o rynkach zbierano już w Średniowiecznej Europie, czego dowodem było m. in. To, że każdy z domów bankowych
dysponował własną służbą informacyjną. Działalność tych służb dała początek:
a)
Rozwojowi firm badawczych,
b)
Pierwszym gazetom,
c)
Badaniom ankietowym,
d)
Sformalizowanym badaniom marketingowym,
e)
Wywiadowi gospodarczemu.
2) W ramach definiowania problemu badawczego najważniejszą wstępną czynnością badacza jest ścisłe określenie:
a)
Hipotez badawczych,
b)
Planu współpracy z decydentami,
c)
Rodzaju pytań kwestionariuszowych,
d)
problemu decyzyjnego,
e)
problemów wymienionych w punktach a i c razem.
3) W praktyce istnieje pewna maksymalna ilość metod doboru losowego i nielosowego prób. Ta maksymalna liczba metod wynosi:
a)
12, b) 16, c) 32, d) 24, e) 64.
4) Czynność odwzorowania mierzonej cechy przy pomocy wybranej skali nazywa się:
a)
Cechowaniem,

2

b)
Wyznaczaniem poziomu pomiaru,
c)
Symbolizowaniem,
d)
Skalowaniem,
e)
Pomiarem.
5) Układając pytania kwestionariuszowe należy dążyć do ich jednoznaczności. Jednoznaczność oznacza, że:
a)
Odpowiedz na pytanie dostarcza ścisłych danych,
b)
Pytanie jest całkowicie jasne dla respondenta,
c)
Uzyskuje się dane na temat ściśle określonego zagadnienia,
d)
Wszyscy respondenci rozumieją pytanie jednakowo,
e)
Pytanie nie zawiera problemów drażliwych i kłopotliwych.
6) Wynikiem analizy danych zebranych przy pomocy skali somantycznej jest zwykle obraz graficzny przedstawiający porównawczy
zestaw linii nazywamy:
a)
Siecią preferencji,
b)
Somantyczną skalą podstaw,
c)
Profilem polaryzacji,
d)
Zestawem skal porządkowych.,
e)
Dwuwymiarowym obrazem preferencji.
7) Problem porównywalności dostępnych danych występuje w statystykach międzynarodowych wówczas, gdy mamy do czynienia z
różnymi:
a)
Wykazami statystycznymi towarów,
b)
Klasyfikacjami towarowymi,
c)
organizacjami i biurami statystycznymi,
d)
nomenklaturami towarowymi,
e)
wykazami kodów statystycznych towarów.
8) Za najbardziej efektywną metodę oszacowania błędu wynikającego z braku odpowiedzi (BBO) uważa się:
a)
Metodę ekstrapolacji,
b)
Metodę próbki z próby,
c)
Metodę szacowania subiektywnego,
d)
Metodę porównywania ze znanymi parametrami,
e)
Metodę szacowania subiektywnego.
9) Oto przykład trzynastopozycyjnego kodu kreskowego EAN 7 310040 013186. W podkreślonych cyfrach zakodowano:
a)
Cenę produktu,
b)
Numer produktu,
c)
Liczbę kontrolną,
d)
Numer producenta,
e)
Kraj pochodzenia produktu.
10) Jeżeli po upływie pewnego czasu część respondentów odmawia udziału w eksperymencie lub następują inne nieprzewidziane
zmiany naturalne to mówimy, że błąd spowodowany został:
a)
Zmianą składu próby,
b)
Wpływem czynników niekontrolowanych,
c)
Reakcją respondentów,
d)
Wpływem pierwszego pomiaru,
e)
Łącznie zmianą składu i reakcją respondentów.
11) Poza konkretnymi metodami dokonywania poprawek i uzupełnień należy przestrzegać pewnych zasad ogólnych poprzez:
a)
Konieczność przygotowania instrukcji redagowania danych, gdy zatrudnia się więcej niż jednego redaktora,
b)
Upewnienie się, że kiedy przedmiot pomiaru był uwzględniony w dobranej próbie,
c)
Podawanie redakcji wyników pomiarów bezpośrednio po ich zakończeniu,
d)
Przydzielanie redaktorowi tych samych osób prowadzących pomiary,
e)
Stosowanie wszystkich wymienionych wyżej sposobów jednocześnie.
12) Średnia arytmetyczna, mediana i dominanta różnią się między sobą w przypadku:
a)
Gdy porównuje się ze sobą dwie lub więcej populacji,
b)
Asymetrycznego rozkładu częstości wyników pomiaru,
c)
Gdy zostaną wykreślone na jednym układzie współrzędnych,
d)
Szeregów silnie asymetrycznych,
e)
Dużych wartości skrajnych w danym szeregu.
13) Metody eksploatacyjne wykazują niewielkie możliwości w przewidywaniu:
a)
Tempa wzrostu lub spadku,
b)
Rozwoju wydarzeń w długim okresie,
c)
Punktów zwrotnych, w których tempo wzrostu lub spadku gwałtownie się zmienia,
d)
Rozwoju zjawisk w niestabilnych warunkach,
e)
Sprzężeń zwrotnych.
14) Wzory i kopie użytych w badaniu instrumentów pomiarowych (konwencjonalnych) najlepiej jest zaprezentować słuchaczom a
wykorzystaniem:
a)
Filmu,
b)
Handoutu,

3

c)
Planszy,
d)
Slajdu,
e)
Video taśmy.
15) Usługi badawcze polegające na zbieraniu regularnie danych na określony temat, przetwarzanie ich i sprzedawanie zainteresowanym
klientom w formie raportów lub okresowych opracowań, zwykle na zasadzie subskrypcji (nie zlecenia) nazywane są w Stanach
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii usługami typu:
a)
Custom – designed,
b)
Syndicated research (sevices),
c)
Ad – hoo rsearch,
d)
Full – service,
e)
Information broker.

SERIA III
1) Jedna z definicji mówi, że “funkcją badań marketingowych” jest dostarczanie informacji, która mogłaby wesprzeć przedsiębiorstwo
w podejmowaniu decyzji. Autorami tej definicji są:
a)
Zeltman i Berger,
b)
Kotler,
c)
Aken i Day,
d)
Tull i Hawkins
e)
Crisp.
2) Trafne zdefiniowanie (określenie)zarówno problemu decyzyjnego jak i badawczego jest zdeterminowane zrozumieniem przez
badacza istniejącego stanu rzeczy. W związku z tym zaczyna on swoje postępowanie badawcze od:
a)
Formułowania problemu decyzyjnego,
b)
Analizy sytuacji,
c)
Określenia hipotez badawczych,
d)
Wywiadu z decydentem,
e)
Zapoznania się z poprzednimi raportami.
3) Dobrane przy pomocy określonej metody jednostki próby mogą być poddane pomiarom pod warunkiem, że jednostki te zostały:
a)
Wytypowane przez badacza,
b)
Pobrane w terenie,
c)
Dokładnie zaplanowane,
d)
Operacyjnie zdefiniowane,
e)
Rozdzielone pomiędzy osoby prowadzące pomiary.
4) Typem skali pomiarowej pozwalającej na stwierdzenie równości lub różności między mierzonymi cechami jest skala:
a)
Absolutna,
b)
Interwałowa,
c)
Ilorazowa,
d)
Porządkowa.
5) Jeżeli badacz chce ukryć rzeczywisty cel pomiaru przed respondentem to powinien on zastosować pytania:
a)
Otwarte,
b)
Pośrednie,
c)
Zamknięte,
d)
Bezpośrednie,
e)
Sugestywne.
6) Skala Stapela jest przykładem skalowania wymuszonego ponieważ:
a)
Jest skalą zrównoważoną,
b)
Jest skalą jedenastodniową
c)
Nie ma przedziałów neutralnych,
d)
Nie muszą być zastosowane antonimy,
e)
Wystarczy zastosować jeden przymiotnik lub rzeczownik dla każdej skali składowej.
7) Symbol statystyczny konkretnego wyrobu (2454-411) zawarty w SWW (Systematyczny Wykaz Wyrobów) oznacza, że produkt ten
został wytworzony przez:
a)
Przemysł spożywczy,
b)
Ogrodnictwo,
c)
Przemysł metali niezależnych,
d)
Przemysł materiałów budowlanych,
e)
Przemysł elektromaszynowy.
8) Kryterium podziału paneli na statystyczną i dynamiczną jest:
a)
Temat badania,
b)
Sposób pomiaru,
c)
Skład uczestników panelu,
d)
Ciągłość pomiaru w czasie,

4

e)
Przedmiot pomiaru.
9) Która z niżej wymienionych form pomiaru bezpośredniego charakteryzuje się największym poziomem głębokości:
a)
Wywiad osobisty,
b)
Metody projekcyjne,
c)
Wywiad grupowy,
d)
Obserwacja naturalna,
e)
Rejestracja skaningowa.
10) Następujący schemat eksperymentu A/EM/: P1*P2 jest eksperymentem:
a)
Jednogrupowym z dwoma pomiarami,
b)
Dwugrupowym z jednym pomiarem,
c)
Jednogrupowym z jednym pomiarem,
d)
Dwugrupowym z dwoma pomiarami,
e)
Jednogrupowy z serią pomiarów.
11) Najłatwiejsze do zliczenia są dane uzyskane z odpowiedzi:
a)
Niewyskalowanych,
b)
Na pytania zamknięte,
c)
Rozłącznych,
d)
Wyskalowanych,
e)
Nierozłącznych.
12) Obliczanie średniego (standardowego) błędu szacunku średniej arytmetycznej konieczne jest gdy:
a)
Liczebność próby jest mniejsza nią 30,
b)
Używa się pojedynczych wartości i pomiaru próby,
c)
Szacowanym parametrem jest odchylenie standardowe,
d)
Próba składa się z więcej niż 50 jednostek,
e)
Badana populacja ma rozkład asymetryczny.
13) Jednym z podstawowych warunków zastosowań metod ekstrapolacyjnych w prognozowaniu jest możliwość:
a)
Określenie sposobu kształtowania się danego zjawiska w przyszłości,
b)
Zastosowanie ilościowych metod statystycznych lub ekonometrycznych,
c)
Przewidzenia tendencji rozwoju danego zjawiska w przyszłości,
d)
Eliminacji zmian sezonowych i losowych,
e)
Powiązania przyczyn ze skutkami.
14) Jeżeli wyniki badania nie przyczyniają się do całkowitego rozwiązania określonego problemu lub decyzji to badanie określa się
jako:
a)
Źle zaprojektowane (niedostosowane),
b)
Całkowicie lub częściowo nietrafne,
c)
Niezaakceptowane przez decydentów,
d)
Nieefektywne,
e)
Całkowicie nieprzydatne.
15) Główne czasopismo teoretyczne traktujące o badaniach marketingowych w Stanach Zjednoczonych zatytułowane jest „Journal of
Marketing Research: wydawane jest kwartalnie przez:
a)
AMA
b)
ACM
c)
ABF
d)
CASRO
e)
Że z wyżej wymienionych.
SERIA IV
1) Wiadomo, że proces badań marketingowych jest procesem cyklicznym. Takim samym procesem cyklicznym jest także:
a)
Analiza rynku,
b)
Analiza marketingowa,
c)
Badania konkurencji,
d)
Analiza produktu,
e)
Dobór próby.
2) Wszystkie formy pomiaru wyodrębnia się zgodnie z kryterium drogi przepływu danych od ich źródła do badania. Wszystkie ankiety
zalicza się do pomiarów:
a)
Pierwotnych sondażowych bezpośrednich,
b)
Pierwotnych sondażowych eksperymentalnych,
c)
Pierwotnych sondażowych pośrednich,
d)
Wtórnych,
e)
Wymienionych łącznie w punktach a i c.
3) Wraz z rosnącą wielkością próby i rosnącą ilością prób dobranych metodą losowania prostego:
a)
Rozkład średnich z tych prób jest coraz bardziej zbliżony do rozkładu normalnego,
b)
Rośnie standardowy błąd średniej z próby,

5

c)

Średnia wszystkich prób zbliża się do średniej z populacji,
Prawdziwe jest zarówno twierdzenie a jak i c
e)
Łatwiej jest obliczyć prawdopodobieństwo wylosowania próby.
4) Pomiar porządkowy nie daje informacji o wielkości kolejnych różnic między przedziałami. Przyczyną tego stanu rzeczy jest:
a)
Nierównomierne uporządkowanie cech na skali,
b)
Brak jednostki miary,
c)
Brak możliwości odejmowania i dodawania odległości na skali porządkowej,
d)
Jakościowy charakter mierzonych cech,
e)
Żadne z wyżej wymienionych czynników.
5) Pytanie otwarte charakteryzuje się tym, że odpowiedź na nie jest odpowiedzią:
a)
Szacjonalną,
b)
Wyskalowaną,
c)
Całkowicie swobodną,
d)
Nie wyskalowaną,
e)
Bezpośrednią.
6) Zastosowanie jednolitych skal intensywności (skal porządkowych) opisanych werbalnie za pomocą pięciu kategorii jednakowych
dla każdego badanego przypadku jest charakterystyczne dla skal:
a)
Stapela,
b)
Semantycznej,
c)
Pozycyjnej,
d)
Likerta,
e)
Porównywania parami
7) Z której nomenklatury towarowej stosowanej w handlu międzynarodowym pochodzi numer statystyczny o symbolu 735.91?
a)
JHTEE,
b)
SWW,
c)
NTES,
d)
SITC,
e)
NCGCT.
8) Która za niżej wymienionych form pomiaru pośredniego zapewnia respondentowi osobistą anonimowość?
a)
Ankieta audytoryjna,
b)
Ankieta bezpośrednia,
c)
Ankieta pocztowa,
d)
Ankieta prasowa,
e)
Ankieta ogólna.
9) Decyzję o wyborze wywiadu prostego standaryzowanego podejmuje badacz wówczas, gdy:
a)
Prowadzący wywiad i respondent rozumieją się wzajemnie co do celu pomiaru i rodzaju poszukiwanych danych,
b)
Respondent jest zdolny do dostarczenia potrzebnych danych,
c)
Respondent jest skłonny udzielić odpowiedz,
d)
Wymienione wyżej czynniki są spełnione jednocześnie,
e)
Kwestionariusz wywiadu jest standaryzowany (z wyskalowanymi odpowiedziami).
10) Eksperyment jednogrupowy z serią pomiarów ma największe zastosowanie do oceny wpływu:
a)
Zmian ocen na wielkość sprzedaży,
b)
Kampanii reklamowej na zmiany w udziale w danym..........,
c)
Dotychczasowej wielkości sprzedaży na cenę,
d)
Opinii uczestników panelu na strategię promocyjną...........,
e)
Dotychczasowej tendencji w zakupach na politykę reklamową firmy.
11) Najbardziej poprawna logicznie i najłatwiejsza do interpretacji jest tabulacja dwudzielna obejmująca dane pochodzące
a)
Tylko z odpowiedzi rozłącznych,
b)
Z odpowiedzi wyskalowanych,
c)
Z odpowiedzi nierozłącznych i rozłącznych jednocześnie,
d)
Tylko z odpowiedzi nierozłącznych,
e)
Z odpowiedzi na pytania zamknięte.
12) Średnia liczba pracowników zatrudnionych w firmach ......(w tym polonijnych) w Polsce w roku 1986 oszacowana na podstawie
pomiaru .........elementowej próby, z której średni .......-300 pracowników, a odchylenie standardowe s......przy poziomie ufności 93,445,
dla którego.....wyniosła:
a)
260-340
b)
270-330
c)
290-320
d)
290-310
e)
295-305
13) Pary współrzędnych (t1,y1), (t2,y2),.....(tn,yn) w układzie równań w metodzie najmniejszych kwadratów określają:
a)
parametry linii prostej,
b)
współczynnik kierunkowy prostej,
c)
poszczególne pomiary,

d)

6

d)

trend rozwojowy prognozowanego zjawiska,
e)
zupełnie co innego.
14) W najpełniejszy sposób badacz bierze udział w zastosowaniu wyników badania w praktyce, gdy występuje w roli:
a)
Doradcy,
b)
Prezentera wyników badania,
c)
Obserwatora,
d)
Członka kadry kierowniczej,
e)
Niezależnego badacza.
15) Badanie ankietowe przeprowadzone w Wielkiej Brytanii w 1984 roku wykazało, że procent przedsiębiorstw prowadzących badania
we własnym zakresie lub zlecając je agencjom badawczym wynosi:
a)
27,
b) 45,
c) 62,
d) 81, e) 93.

SERIA V
1) klasyfikację badań marketingowych przeprowadza się według różnych kryteriów. Najbardziej rozbudowana jest klasyfikacja według
zasady:
a)
przedmiotu badania,
b)
horyzontu czasowego,
c)
podmiotu badania,
d)
szczegółowości badania,
e)
ciągłości badania.
2) Plan badania opinii klientów sklepów wolnocłowych „Baltony” został opracowany przy zastosowaniu:
a)
Wywiadu osobistego,
b)
Metody CPM,
c)
Elektronicznej techniki obliczeniowej,
d)
Metody MCX,
e)
Metody PERT.
3) Wzrost liczebności próby polepsz pozycję estymatora, ale wielkość próby:
a)
Nie zależy od wielkości populacji,
b)
Decyduje o kosztach badania,
c)
Zależy od liczebności populacji badanej,
d)
Jest uzależniona od rodzaju estymatora,
e)
Jest ograniczona od góry.
4) Budowa skali jednobiegunowej polega na tym, że przy danym jednym biegunie drugi biegun jest jego:
a)
Negacją, b) Zaprzeczeniem, c) Odbiciem, d) Przeciwieństwem, e) Odwzorowaniem.
5) Pytanie zamknięte charakteryzuje się tym, że odpowiedź na nie jest odpowiedzią:
a)
Pośrednią,
b)
Niewyskalowaną,
c)
Ograniczoną,
d)
Bezpośrednią,
e)
Wyskalowaną.
6) Pomiar wieloczynnikowy ma największe zastosowanie do:
a)
Testowania nowego produktu,
b)
Porównywania kilku produktów w jednym układzie współrzędnych,
c)
Testowania kilku nowych produktów,
d)
Testowania kilku środków reklamy jednocześnie,
e)
Oceny preferencji nabywców względem dwóch produktów.
7) Przedmiotem pomiaru wtórnego są:
a)
Źródła pisane,
b)
Cechy osób, rzeczy i zdarzeń,
c)
Źródła drukowane,
d)
Źródła pierwotne i wtórne,
e)
Wyniki wcześniejszych pomiarów pierwotnych lub wtórnych.
8) Która z wymienionych niżej form pomiaru pośredniego zapewnia ankieterowi największą kontrolę?
a)
Ankieta komputerowa,
b)
Ankieta pocztowa,
c)
Ankieta audytoryjna,
d)
Ankieta bezpośrednia,
e)
Ankieta opakowaniowa.
9) Testy obrazkowe są instrumentami pomiarowymi w ramach metod:
a)
Konstrukcji,
b)
Uzupełnień,
c)
Skojarzeń,

7

d)
Wyobrażeń,
e)
Zarówno konstrukcji jak i wyobrażeń.
10) Podstawowym zadaniem grupy kontrolnej w eksperymencie jest:
a)
Eliminacja wszystkich błędów,
b)
Wyodrębnienie i określenie niektórych źródeł błędów,
c)
Kontrolowanie przebiegu eksperymentu,
d)
Umożliwienie losowego doboru jednostek w grupie eksperymentalnej,
e)
Pomiar ubocznych efektów oddziaływania zmiany eksperymentalnej.
11) O poprawności logicznej każdej klasyfikacji decyduje przede wszystkim:
a)
Zasada zupełności,
b)
Zasada dokładności,
c)
Zasada rozłączności,
d)
Zasada zupełności i rozłączności jednocześnie,
e)
Zasada jednoznaczności.
12) Standardowy błąd proporcji dla p=0,50 szacowanej z próby n=26 wynosi:
a)
0.05
b) 0,10
c) 0,15
d) 0,20
e) 0,25
13) metoda średnich ruchomych (absolutna) jest stosowana do celów prognozowania wówczas gdy zebrane dane charakteryzuje trend
liniowy a wahania sezonowe są:
a)
addytywne,
b)
cykliczne,
c)
o stałej amplitudzie,
d)
multiplikatywne,
e)
addytywne i o stałej amplitudzie.
14) Ochroną prawną w zakresie badań marketingowych objęto:
a)
Tylko respondentów,
b)
Tylko klientów,
c)
Klientów, respondentów i firmy badawcze,
d)
Tylko firmy badawcze,
e)
Nikogo spośród wyżej wymienionych.
15) Największą firmą badawczą w Wielkiej Brytanii jest:
a)
Research Burean,
b)
A.C.Nielsen,
c)
Top Group,
d)
AGB
e)
MRB International.
SERIA X

1) Do jakiego kryterium badań zalicza się badania konkurencji wg kryterium przedmiotowego:
a)
Polityki sprzedaże eksportowej,
b)
Procesów innowacyjnych,
c)
Skuteczności badań marketingowych,
d)
Otoczenia krajowego i zagranicznego,
e)
Nabywców i ich wymagań.
2) Do jakiego rodzaju błędów zalicza się różnicę między danymi niezbędnymi do rozwiązania określonego problemu decyzyjnego a
danymi poszukiwanymi przez badacza:
a)
Pomiaru,
b)
Analizy danych,
c)
Problemu badawczego,
d)
Niewłaściwego stosowania próby,
e)
Braku analizy sytuacji.
3) Jednostka próby może być jednocześnie elementem populacji badanej. Element populacji jest zwykle jednostką naturalną na
przykład:
a)
Plan nowego obszaru,
b)
Rodzina,
c)
Mieszkańcy domu,
d)
Pracownicy przedsiębiorstwa,
e)
Produkt.
4) Która z podanych niżej skróconych definicji popytu jest najbardziej zbliżona do operacyjnej definicji popytu?
a)
Popyt jako ilość towaru,
b)
Popyt jako zapotrzebowanie,
c)
Popyt jako zamiar kupna,
d)
Popyt jako ......... przeznaczonego na zakupy,
e)
Popyt jako potrzeba.

8

5) W ramach stosowanej metody odpowiedzi losowych zadano respondentowi dwa pytania:
A-„Czy dokonał pan kradzieży w tym sklepie w ostatnim miesiącu?”
B-„Czy urodził się pan w maju?”
Zakładając, że mechanizm losowania jakim jest rzut monetą daje równe szanse wyboru pytania A i B, proporcja twierdzącej
odpowiedzi na dwa pytania (A i B) łącznie wyniosła 0,10 a ze statystyk spisu powszechnego wynika, że 10% mieszkańców urodziło
się w maju – proporcja twierdzącej odpowiedzi na pytanie A wyniosła:
a) 5%,
b) 6%,
c) 7%,
d) 8%,
e) 10%.
6) Która skala jest głównym elementem skali pozycyjnej?
a)
Jednostkowa, b) Nominalna, c) Porządkowa, d) Rang, e) Ocen.
7) Która z niżej wymienionych ksiąg adresowych jest wydawana w Polsce przez GUS?
a)
REGON,
b)
Leksykon Eksporterów,
c)
Panorama Firm,
d)
BKF,
e)
Żadna z wyżej wymienionych.
8) Co zalicza się do głównych zalet ankiety pocztowej:
a)
Indywidualność każdego przypadku,
b)
Możliwość zastosowania procedury zmniejszania BBO (błąd braku odp)
c)
Możliwość doboru reprezentatywnej próby losowej,
d)
To co się mieści w punktach a i c jednocześnie,
e)
Bezpośredni kontakt z respondentem.
9) Jakim skrótem oznaczono w Europie system zunikowanego kodu produktu za przykładem amerykańskim w celu rejestracji
skaningowej ruchu towarów w sieci detalicznej:
a)
IANA,
b) UPC,
c) EUR,
d) ANA,
e) EAN.
10) Jakimi wymiarami charakteryzuje się eksperyment w postaci modelu czynnikowego:
a)
44,
b) 23,
c) 34,
d) 33,
e) wszystkimi wymienionymi.
11) Jakim skrótem określa się system skomputeryzowanych wywiadów osobistych:
a)
CAWI,
b) SWOT,
c) CATI,
d) FOSDIC,
e) CAPI.
12) W roku 1995 sprzedano towarów za 50 mln zł, a w roku 1999 – za 95 mln zł. Ile wyniosło średnioroczne tempo wzrostu sprzedaży
tych towarów w latach 1995-1999?
a)
21%,
b) 20%,
c) 18%,
d) 15%,
e) 17%.
13) Odmianą jakiej metody jest metoda analogii historycznej jako jakościowej metody prognozowania:
a)
Scenariusza,
b) przypadków,
c) delfickiej,
d) opinii specjalistów,
e) ekstrapolacji.
14) Kiesy stosuje się wykresy liniowe:
a)
Gdy dane odzwierciedlają długi okres rozwoju zjawiska,
b)
Kilka zjawisk porównuje się na tym samym wykresie,
c)
Zależy nam na dynamicznym ukazaniu danego problemu,
d)
Gdy wykres zawiera prognozę lub szacunek,
e)
Gdy wystąpi jakakolwiek wymieniona wyżej sytuacja.
15) Która z wymienionych firm amerykańskich ma największe dochody spoza granic USA:
a)
IMS International, b) Burke, c) Luis Harris, d) Arbirron, e) A.C. Nielsen.
SERIA XI
1) W Europie pierwszym czasopismem na temat badań rynkowych wydawanym od 1958 roku było:
a)
Marketing Research,
b)
Marketing and Research Today,
c)
Journal of Business Research,
d)
Journal of the Market Research Society,
e)
Journal of Consumer Research.
2) Do której z niżej wymienionych grup metod zbierania danych należy ankieta interwałowa:
a)
Sondaży bezpośrednich,
b)
Metod eksperymentalnych,
c)
Pomiarów wtórnych przy pomocy internetu,
d)
Sondaży pośrednich,
e)
Do żadnej z wyżej wymienionych.
3) Jak nazywają się składowe ilości jednostek próby z obliczonej wcześniej wielkości próby podzielone proporcjonalnie do udziałów
poszczególnych warstw w badanej populacji:
a)
Jednostkami typowymi,
b)
Kwotami,
c)
Jednostkami naturalnymi,
d)
Grupami wielodzielnymi,
e)
Grupami zależnymi od siebie.

9

4)
a)
b)
c)
d)
e)
5)
a)
b)
c)
d)
e)
6)
a)
b)
c)
d)
e)
7)

Jak nazywa się definicja zawierająca zalecenia służące pomiarowi definiowanej cechy:
Teoretyczna,
Pomiarowa,
Koncepcyjna,
Instrumentalna,
Operacyjna.
Czym charakteryzują się pytania, które wszyscy respondenci rozumieją i interpretują jednakowo:
Sugestywnością,
Tendencyjnością,
Bezpośredniością,
Otwartością,
Jednoznacznością.
Jak nazywa się pomiar dotyczący wielu powiązanych ze sobą cech jednego produktu preferencji respondentów:
Skalowaniem wielowymiarowym,
Pomiarem wieloczynnikowym,
Pomiarem preferencji,
Pomiarem pełnego profilu wyboru,
Pomiarem semantycznym.
Do której nomenklatury towarowej należy kod statystyczny o symbolu 1053-122:
a)
SWW,
b) STC,
c) NC,
d) NCGTC,
e) BTN.
8) W której z niżej wymienionych ankiet ankieter bierze bezpośredni udział:
a)
Audytoryjna,
b) Telefoniczna,
c) Pocztowa,
d) Prasowa,
e) Ogólna.
9) Do jakich pomiarów używa się tachistoskopu oraz wideokamery sprzężonej z komputerem:
a)
Pomiarów projekcyjnych,
b)
Pomiarów psychograficznych,
c)
Pomiarów fizjologicznych,
d)
Pomiarów prawdomówności,
e)
W żadnej z wyżej wymienionych.
10) Który z niżej wymienionych modeli eksperymentów zastosowałbyś w celu zidentyfikowania wpływu zmiennej eksperymentalnej na
tendencję w sprzedaży:
a)
Dwugrupowy z serią pomiarów,
b)
Eksperyment Salomona,
c)
Dwugrupowy w dwoma pomiarami,
d)
Dwugrupowy z czterema pomiarami,
e)
Symulowany.
11) Jakim symbolem oznacz się skomputeryzowane wywiady osobiste:
a)
CAM,
b) FOSDIC,
c) CAPI,
d) MRT,
e) SPSS.
12) Który z niżej wymienionych testów służy do weryfikacji wyników z pomiaru porządkowego:
a)
Chi - kwadrat,
b)
Test ANOVA pojedynczy,
c)
Test Z,
d)
Test wielomianowy,
e)
Test K – S.
13) Jak nazywa się ranking oceny metod zbierania danych ze względu na etykę związaną z tym postępowaniem:
a)
System Zipfa,
b)
System Wade’a,
c)
Ranking Davisa,
d)
Ranking Crawforda,
e)
Kodeks etyczny.
14) Kto jest właścicielem największej na świecie firmy badawczej:
a)
WPP Group Plc,
b)
Control Data,
c)
Daz & Bradstreet,
d)
Saatchi & Saatchi,
e)
Booz Allen & Harnilton.
15) Jak nazywa się badanie polegające na regularnym zbieraniu danych, analizie i udostępnieniu ich zainteresowanym klientom:
a)
Syndicated Research,
b)
Standardowe,
c)
Prasowe,
d)
Syndykatowe,
e)
Full – service.
SERIA XII

10

1) Przez kogo został założony pierwszy dział marketingowy w roku 1911 w firmie The Curtis Publishing Company:
a)
Nicholasa – Sheparda, b) Parlina, c) Fredericka, d) Nielsena, e) Duncana.
2) W przypadku planowania bardzo skomplikowanych i długotrwałych badań marketingowych stosować można metody planowania
sieciowego. Która z tych metod pozwala na jednoczesne planowanie określenia kosztów badania:
a)
PERT,
b) SPSS,
c) MRT,
d) Metoda diagramu, e) żadna z wyżej wymienionych.
3) Która z niżej wymienionych skal pomiarowych ma umowny punkt zerowy:
a)
Proporcjonalna,
b)
Jednostkowa,
c)
Absolutna,
d)
Nominalna,
e)
Porządkowa.
4) Który rodzaj pytań pozwala na ograniczenie błędu związanego ze zdolnością respondenta do odpowiedzi:
a)
Pytania zamknięte,
b)
Pytania sugestywne,
c)
Pytania filtrujące,
d)
Pytania otwarte,
e)
Pytania bezpośrednie.
5) Jak nazywa się złożona skala postaw składająca się z kilku lub kilkunastu siedmiostopniowych skal porządkowych, z których każda
jest na biegunach antonimami:
a)
Skala semantyczna,
b)
Skala Stapela,
c)
Skala rang,
d)
Skala pozycyjna,
e)
Skala Likerta.
6) Do jakiego rodzaju źródeł informacji zaliczamy opakowania produktów konkurencyjnych:
a)
Zewnętrznych źródeł pierwotnych,
b)
Zewnętrznych źródeł wtórnych,
c)
Wewnętrznych źródeł wtórnych,
d)
Baz danych konkurencji,
e)
Do żadnych z wyżej wymienionych.
7) W której z niżej wymienionych pośrednich metod zbierania danych może mieć zastosowanie w pełni reprezentatywna próba losowa:
a)
Ankieta prasowa,
b)
Ankieta audytoryjna,
c)
Ankieta faksowa,
d)
Ankieta pocztowa,
e)
Ankieta internetowa.
8) Z badań prowadzonych systematycznie przez firmę Walker Research w USA wynika, że preferencje wyboru metody zbierania
danych w badaniach marketingowych różnią się między badaczami a respondentami. W stosunku do której metody zbierania danych
preferencje te różnią się najbardziej:
a)
Wywiad telefoniczny,
b)
Wywiad osobisty,
c)
Wywiad grupowy,
d)
Obserwacja,
e)
Wywiad grupowy,
f)
Ankieta pocztowa.
9) Do której grupy eksperymentów zalicza się eksperyment w postaci modelu czynnikowego:
a)
Losowych,
b)
Z serią pomiarów,
c)
Rzeczywistych,
d)
Statystycznych,
e)
Quasi – eksperymentów.
10) Jaką literą oznacza się największą różnicę między wartościami skumulowanego rozkładu empirycznego i wartościami
skumulowanego rozkładu hipotetycznego w teście K – S:
a)
Wartość U, b) Wartość H, c) Wartość X, d) Wartość Y, e) Wartość D.
11) Do której grupy metod prognozowania zalicza się metody wczesnych symptomów:
a)
Ekstrapolacyjnych,
b)
Przyczynowo – skutkowych,
c)
Jakościowych,
d)
Regresji,
e)
Do żadnej z wyżej wymienionych.
12) Jaką metodę graficzną należy zastosować w raporcie gdy dane odzwierciedlają kilka zjawisk jednocześnie , długi okres ich rozwoju
oraz gdy chcemy porównać je między sobą:
a)
Histogram, b) Wykres kołowy, c) Wykres liniowy, d) Piktogram, e) Wykres słupkowy.
13) Jakiemu problemowi przeciwstawiane jest prawo do poszukiwania obiektywnej prawdy w zakresie etyki badań marketingowych:
a)
Anonimowości danych,

11

b)
Poufności danych,
c)
Wymuszonej zgody respondenta,
d)
Ochrony respondentów,
e)
Niewymuszonej zgody respondenta.
14) Kto jest właścicielem największych na świecie firm badawczych A. C. Nielsen oraz IMS International Inc. mających swoje siedziby
w USA:
a)
Control Data,
b)
WPP Group Plc.
c)
Dun & Bradstreet,
d)
KLP Group Plc.
e)
Saatchi & Saatchi.
15) Która z niżej wymienionych polskich firm badawczych ma swoją siedzibę w Gdańsku:
a)
Pracownia Badań Społecznych,
b)
Demoskop,
c)
Eurotest,
d)
ProMedia,
e)
Estymator.
SERIA VI
1.
Największa organizacja na świecie zrzeszająca członków badaczy indywidualnych:
MRS
2.
Największe czasopismo w Europie:
JMRS Journal of Marketing
Research Society
3.
W skali nominalnej zmienne z jednej lub dwóch prób niezależnych szacowana jest za pomocą testu:
χ2
4.
Wczesnymi symptomami wzrostu popytu w gospodarce jest:
zwiększona liczba kupowanych dóbr
konsumpcyjnych
5.
Co jest jednocześnie źródłem pierwotnym i wtórnym:
folder
6.
W skali przedziałowej mapy przyjęte są jako:
arbitralne
7.
Jaka skala jest stosowana do pomiaru preferencji:
skala semantyczna
8.
O czym decyduje wybrana metoda doboru próby:
o reprezentatywności
9.
Do jakiego rodzaju instrumentów pomiarowych zalicza się skaner:
do konwencjonalnych
10.
Co musi uzyskać badacz od uczestników wywiadu grupowego, aby badanie mogło być przeprowadzone:
Niewymuszoną zgodę
SERIA VII
1.
Internatonal Trade Forum wydaje:
UNCTAD – GATI
2.
Marketing Sales Management wydaje:
indeks siły nabywczej
3.
Trafność daje
błędy systematyczne
4.
Przed rozpoczęciem pomiaru wybiera się metodę analizy danych. Użyteczną metodą umożliwiającą dobór sposobów analizy
jest:
pomiar imitacyjny z użyciem
wstępnie zaprojektowanych
instrumentów
5.
Jaki program komputerowy ma mój oddział (firma badawcza) w Krakowie:
SPSS

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jaki procent kobiet odpowiedział na pytanie „Czy przerywała pani ciążę?”
tak 32%
Za pomocą jakiej metody zostało przeprowadzone badanie sklepu Baltona w 1984r
metoda PERT
Jaka organizacja wydała IMR
AMA
Kto tworzył definicję badań marketingowych:
”Funkcją badań marketingowych jest dostarczanie informacji w celu wsparcia
kierownictwa przedsiębiorstw w
podejmowaniu trafnych decyzji”
D. I. Hawkins i D. S. Tull
„Systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie i prezentowanie danych i wyników badań związanych istotnie ze
specyficzną sytuacją marketingową „
P. Kotler
Badania marketingowe wiążą daną organizację z jej rynkowym otoczeniem. Organizacja projektuje badania, gromadzi,
analizuje i interpretuje dane, aby pomóc kierownictwu w zrozumieniu otoczenia, zidentyfikowaniuproblemów i sprzyjających
sytuacji oraz w rozwoju i przeprowadzaniu działań na określonych rynkach”
D. Aaker i G. Day
Ile wynosi kombinacja możliwości wyboru metod losowych i nielosowych doboru i prób: 2*16=32
Za pomocą jakich środków prezentuje się użytkownikom wyniki badania zawierającego instrukcję definiującą użyte
instrumenty:
konspekt
Jak nazywają się usługi polegające na regularnym zbieraniu danych na określony temat: Syndicated research
Która z metod szacowania BBO jest najbardziej efektywna:
metoda próbki z próby
Jaką gałąź gospodarki oznacza kod 2809 – ITMZ:
przemysł spożywczy
Co oznaczają liczby w kodzie kreskowym 73100400113186:
numer produktu
Czynności odwzorowania mierzonej cechy za pomocą wybranej skali nazywa się
skalowaniem
Polega na przyporządkowaniu określonych symboli cechom mierzonych obiektów:
pomiar

12

13. Jakie pytania należy zadawać aby ukryć cel pomiaru przed respondentem:
neutralne
14. Co to jest dobór próby:
elementy
15. Jaki jest pierwszy etap realizacji projektu:
źródeł
16. Co się dzieje, gdy badanie nie daje oczekiwanego rezultatu:
ankieta
17. Co wpływa na zmianę wyników badania:
18. Instrumenty konwencjonalne:
dziennik,
19. Kiedy oblicza się średni błąd próby:
20. Co to jest pomiar:
21. Kiedy się stosuje skale nominalne:
22. Jakie pytania zawarte w kwestionariuszu najlepiej się sumuje:
23.
Jak wygląda skala semantyczna:
skal

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

pytania pośrednie,
jest to sposób w jaki
Populacji badanej są wybierane z tej
populacji
Jest to zbieranie danych ze
wtórnych, pozostała część danych
pochodzi ze źródeł pierwotnych
jest źle sformułowana
kwestionariusz, test,
instrukcja, model
gdy n>30
przyporządkowanie określonych
symboli cechom mierzonych
obiektów
zamknięte i wyskalowane
zestaw kilku lub kilkunastu

porządkowych
24.
Nomenklatura ITHZ:
przemysł spożywczy
25. Co to jest, gdy problem porównywalności dostępnych danych występuje wówczas, gdy badacz ma do czynienia z
wywiadem bezpośrednim, różnymi klasyfikacjami towarów w statystykach międzynarodowych oraz w statystykach
handlu zagranicznego poszczególnych krajów:
klasyfikacja
towarów
26. Podział paneli ze względu na skład uczestników:
statyczne i dynamiczne
Co to jest kodowanie:
przyporządkowanie symboli danym zawartym
w instrumentach pomiarowych
Czym różnią się od siebie średnia arytmetyczna, mediana i dominanta:
W przewidywaniu czego niewielkie możliwości mają metody ekstrapolacyjne: punktów zwrotnych w których tempo wzrostu
lub spadku gwałtownie się zmienia
W jakiej grupie firm są najbardziej popularne badania marketingowe:
firmy wydawnicze i rozpowszechniające infor
Największa firma badawcza w Wielkiej Brytanii:
Wzór na średni błąd próby:
Wzór Likerta:
Czego początkiem była służba informacyjna banków:
gazet
Które ze skal pozwalają na stwierdzenie równości lub różnic między mierzonymi cechami:
skale nominalne
Czego przykładem jest skala Stapela:
skalowania wymuszającego bo nie ma
przedziałów neutralnych
Jeżeli każdej pozycji towarowej przyporządkowany jest symbol cyfrowy z zakodowaną klasyfikacją to mówi się o:
Jedności nomenklatury i klasyfikacji
Jakie odpowiedzi najłatwiej się zlicza:
wyskalowane
SNTZM – Scalona Nomenklatura Handlu Zagranicznego
CN – Scalona Nomenklatura Towarów Krajów Wspólnoty Europejskiej
SWW – Systematyczny Wykaz Wyrobów
STTC – Scalona Klasyfikacja Handlu Międzynarodowego
PIHZ – Polska Izba Handlu Zagranicznego
KIG – Krajowa Izba Gospodarki
Odpowiedzi na pytania zamknięte są:
wyskalowane
Która metoda ankiety daje największą kontrolę:
ankieta bezpośrednia
Jaki jest wpływ grupy kontrolnej w eksperymencie:
Do jakich metod należą testy obrazkowe:
metod konstrukcji
Co jest przedmiotem pomiaru wtórnego:
nie jest osoba, rzecz, stan czy zdarzenie
lecz cechy wymienionych kategorii
O poprawności logicznej w klasyfikacji świadczy:
Najobszerniejszym kryterium przy klasyfikacji rodzajów badań marketingowych jest:
kryterium przedmiotowe
Do czego służy pomiar wieloczynnikowy:
to pomiar preferencji respondentów
względem kilku powiązanych ze sobą
czynników (cech) jego produktów. Ma on
zastosowanie głównie do testowania nowych
produktów i środków reklamy.

13

48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Do czego służy średnia ruchoma:
Kto ma ochronę prawną:
Na jakiej ulicy mieści się w Warszawie GUS:
Jakie metody są najbardziej pogłębione:
Która z metod jest najgłębsza:
Kiedy stosujemy metodę ekstrapolacji:

do programowania trendu liniowego o wahaniu..
respondenci, klienci,grupy społ.,firmy badawcze
Aleja Niepodległości
metody projektowe
ankieta osobista lub wywiad grupowy
istotą tej metody jest ilościowe przedłużenie
Dotychczasowych tendencji na pewien okres w
przyszłości. Metody te są efektywne w
prognozowaniu krótkookresowym.
W ramach definiowania problemu badawczego najważniejszą wstępna czynnością badacza jest ścisłe określenie:
Problemu decyzyjnego
W praktyce istnieje pewna maksymalna ilość metod doboru losowego i nielosowego prób. Ta liczba to:32
Jednoznaczność oznacza, że:
wszyscy respondenci rozumieją pytania jednako
Wynikiem analizy danych zebranych przy pomocy skali semantycznej jest zwykle obraz graficzny. Zestaw linii nazywa się:
Profilem polaryzacji
Problem porównywalności dostępnych danych występuje w statystykach międzynarodowych wówczas, gdy mamy do czynienia z
różnymi:
klasyfikacjami towarowymi
Jeżeli po upływie pewnego czasu część respondentów odmawia udziału w eksperymencie lub następują inne nieprzewidziane zmiany
naturalne, to mówimy, że błąd spowodowany został:
zmianą składu grupy
Poza konkretnymi metodami dokonywania poprawek i uzupełnień należy przestrzegać pewnych zasad ogólnych poprzez:
Stosowanie wszystkich podanych pomiarów jednocześnie
Metody ekstrapolacyjne wykazują niewielkie możliwości w przewidywaniu:
punktów zwrotnych, w których tempo wzrostu
Lub spadku gwałtownie się zmienia
Wzory i kopie użytych w badaniu instrumentów pomiarowych (konwencjonalnych) najlepiej jest zaprezentować słuchaczom z
wykorzystaniem:
konspektu
Co jest jednocześnie źródłem pierwotnym i wtórnym:
folder
W skali przedziałowej miary przyjęte są jako:
arbitralne
Jaka skala stosowana jest do pomiaru preferencji:
skala semantyczna
O czym decyduje wybrana metoda doboru próby:
o reprezentatywności
Do jakiego rodzaju instrumentów pomiarowych zalicza się skaner:
konwencjonalne
Kwestionariusz testowany jest najczęściej za pomocą:
wywiadu osobistego lub telefonicznego
International Trade Forum wydaje:
UNCTAD – GATI
Marketing Sales Management wydaje:
indeks siły nabywczej
Trafność daje:
błędy statystyczne
Tachistoskop służy do pomiaru:
ruchu gałek ocznych
Najlepszy poziom kontroli jest w ankiecie:
audytoryjnej
Manipulowanie modelami eksperymentalnymi w celu uzyskania informacji to: symulacja
Która z wymienionych firm badawczych ma swoją siedzibę w Gdańsku:
Eurotest
Jaka firma nie należy do zrzeszenia CASRO:
Gallup
Czego dotyczy krzywa poligraficzna:
pomiary fizjologiczne
Skomputeryzowane badanie telefoniczne wywiadów to:
CATI
Czego nie obejmuje pomiar kwotowy:
metod statystycznych
Która metoda jest najbardziej pogłębiona:
wywiad grupowy
Które z badań wychodzi od decydenta:
sporadyczne
Jak przejść od problemu decyzyjnego do badawczego:
Który z modeli zastosowałbyś w celu identyfikacji wpływu zmiennej eksperymentalnej na tendencję spadku:
Model dwugrupowy z serią pomiarów
Czego dotyczy ekstrapolacja:
Instytucja w USA zrzeszająca tylko firmy badawcze to:
CASRO
Kto wydaje Industry Image Study:
Walker Research
Kto napisał pierwszą książkę o badaniach marketingowych:
Duncan
Badanie, w którym poddaje się pomiarowi wszystkie składniki próby to:
badanie wyczerpujące
Kto prowadzi wywiad grupowy:
moderator
Jaka metoda losowania jest najbardziej adekwatna do doboru dużych prób z dużych wyborów:
Losowanie systematyczne
Metody wątpliwe etycznie to:
bezpośrednie obserwacje z ukrycia lub w tajemnicy
Która z firm w Polsce była największa w 1999r:
GFK
Która z metod BBO zakłada, że im grupa jest mniej chętna na udzielenie odpowiedzi tym większego błędu należy oczekiwać:
Ekstrapolacji
Co zostało uznane za najbardziej nieetyczne w stosunku do badań Akaah:
lustro weneckie
Która ze skal może wyrażać temperatury i daty:
przedziałowa
Które pytanie daje respondentowi możliwość odpowiedzi:
otwarte
Podstawowym kryterium podziału metod postępowania w badaniach marketingowych jest:
zakres
Z czego korzysta przedsiębiorstwo by uzyskać dane o udziale klientów, produktów:
zew. źródła wtórne
Do jakiej grupy zalicza się metodę wejścia – wyjścia:
przyczynowo – skutkowa
W którym roku Europa prześcignęła USA w wydatkach na badania marketingowe: 1987

14

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

Która firma badawcza miała największe obroty w Polsce w 1999r:
SMG/KRC
Jaki wykres przedstawia rozkłady jakiegoś zjawiska i w sumie daje 100%:
kołowy
Przy której ankiecie ankieter ma bezpośredni udział:
audytoryjna
Jaki rodzaj błędów powstaje w wyniku zbierania złych danych:
błąd problemu badawczego
Jak nazywa się najdroższe kompleksowe zabezpieczenie:
audyt bezpieczeństwa
Do jakiej grupy skal zaliczamy skalę semantyczną:
porządkowych
Jak w Internecie nazywa się coś co ma bazy danych:
wyszukiwarka
Jaki test stosujemy dla pomiarów porządkowych z wieloma zmiennymi:
K – S lub ANOVA
Jaka technika wykorzystuje wycinki z gazet:
kolażowa
Ile liczb może mieć nazwa zmiennej w programie SPSS:
60
Jak nazywa się pytanie pomocnicze związane ze zdolnością respondenta do odpowiedzi:
filtrujące
Da jakiego rodzaju badań zaliczamy gdy dyrektor ds. marketingu otrzymuje informacje o elastyczności popytu, o wielkości kosztów
działalności marketingowych:
a) sporadyczne,
b) ciągłe,
c) opisowe
113. Które z pytań zaliczyłbyś do problemu decyzyjnego:
a) gdzie należy wybudować sklep, b) W jakiej miejscowości jest nasza konkurencja, c) Jakie koszty ponosi konkurencja.
114. Jaka nieamerykańska firma w 1998r. Przeprowadziła najwięcej badań:
GTR group
115. Jaką nazwę nosi nowa wyszukiwarka wynaleziona przez IBM:
a) Clever
b) HotBot
c) Mami
d) Intsee
116. Kto nadaje numer czterocyfrowy z trzynastocyfrowego kodu klasyfikacji produktu:
CKK
117. Przy pomocy jakiego testu dokonujemy weryfikacji pomiaru porządkowego:
K–S
118. W roku kalendarzowym wartość zero jest wartością:
umowną
119. Gdy zatrudniamy pracowników konkurencji to z jaką sytuacją mamy do czynienia:
wątpliwie moralną
120. Jak nazywa się złożona skala składająca się z kilkunastu siedmiostopnoiwych skal:
semantyczna
121. Największa firma badawcza w Polsce z poza Warszawy w 1999r. To:
Pracownia Badań społecznych

15

Do góry