Ocena brak

Metody badań pedagogicznych - Metoda biograficzna

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

1. Co to jest?

Metoda biograficzna jest swoistym konglomeratem różnych metod badawczych łącznie z ich technikami, obejmującym zwłaszcza analizę dokumentów, obserwację, metodę sondażu i metodę dialogową.”

2. Co bada?

a) metoda monograficzna:

- instytucje oświatowo –wychowawcze- w tym:

* placówki kulturalno- oświatowe,

* placówki opiekuńczo- wychowawcze,

* przedszkola,

* szkoły,

* rodzina,

* dom kultury,

* instytucje socjalne np., filantropijne, towarzyskie i instytucje religijne

* instytucjonalne formy działalności wychowawczej: drużyny harcerskie, spółdzielnia uczniowska, zespoły amatorskie, koła zainteresowań, świetlice itp.

b) metoda indywidualnych przypadków

- przebieg życia poszczególnych (pojedynczych) osób

3. Czemu służy?

a) metoda monograficzna

Traktuje układ społeczny jako pewna całość i dąży do zanalizowania układu relacji miedzy częściami tej całości, zasad jej funkcjonowania i dynamiki. Ma na celu nie tylko poznanie sposobów funkcjonowania badanej instytucji, lecz także ukazanie jej dotychczasowych osiągnięć lub niepowodzeń łącznie ze społeczno- kulturalnym ich kontekstem. Szczególna uwagę przywiązuje się do opracowania koncepcji ulepszeń i prognoz rozwojowych.

Przykładowe tematy badań:

- różne uwarunkowania środowiskowe,

- wpływ rodziny, szkoły na wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży,

- rzeczywiste lub domniemane przyczyny sprawiania przez nich trudności wychowawczych

- pedagogiczne i psychologiczne funkcjonowanie danej instytucji lub instytucjonalnej formy działalności wychowawczej

b) metoda indywidualnych przypadków

Zbieranie danych o rozwoju i życiu fizycznym, psychicznym i społecznym badanej osoby służy do usprawnienia działań terapeutycznych czy psychoterapeutycznych i wychowawczych dzieci i młodzieży. Toteż badaniem tym obejmuje się zwłaszcza osoby o zaburzonym rozwoju i nie poddające się zwykłym oddziaływaniom wychowawczym. Ma ona na celu postawienie diagnozy różnego rodzaju zaburzeń oraz ukazanie ich przyczyn i szerszego kontekstu środowiskowego czy kulturowego.

4. Techniki.

a) metoda monograficzna

- obserwacja uczestnicząca,

- analiza autobiografii,

- badanie dzienników, pamiętników, listów,

- techniki socjometryczne,

- techniki eksperymentalne,

- ankiety,

- wywiady,

- badanie dokumentów

b) metoda indywidualnych przypadków

- rozmowa i wywiad,

- analiza treściowa i formalna dokumentów,

- analiza wytworów,

- obserwacja uczestnicząca,

- testy psychologiczne,

- techniki projekcyjne,

- analiza danych z  teczki biograficznej ucznia

- relacje pisemne i ustne składane przez nauczycieli

- badanie zeszytów, pamiętników, notatek, wypracowań

- analiza wyników badań lekarskich i psychologicznych

5. Narzędzia.

a) metoda monograficzna

- arkusz ankiety, wywiadu,

- dokumenty źródłowe- pamiętniki, notatki, listy,

- magnetofon, dyktafon, kamera wideo

b) metoda indywidualnych przypadków

- arkusz ankiety, wywiadu,

- dokumenty źródłowe: teczka biograficzna, pamiętniki, notatki, wypracowania, wyniki badań lekarskich i psychologicznych

- notes (notowanie spostrzeżeń z obserwacji)

Podobne prace

Do góry