Ocena brak

Metodologia badań społecznych - Forma definicji

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

Definicja jest to wyłożenie zawartości treściowej pojęcia, wyspecyfikowanie jej w sposób opisowy przy u życiu określonych słów. Definiendum – ogólno rozumiana treść, którą mamy sprecyzować. Definiens – zestaw elementów opisujących tę treść np. Bezrobotne kobietytermin czyli definiendum, to określona kategoria społ . czyli definies, explicite – definicje wprost, implicite – definicje wynikają z kontekstu Df= spójka definicyjna o charakterze równości (jest to, znaczy to samo co....) – wielość form

Typy definicji

a) Definicje nominalne – wypowiedzi określające znaczenie językowe nazw (co znaczy dany termin)- od łac. „nomen” – imię, nazwa. Definicje takie są lub nie są zdaniami w sensie logicznym.

  • Definicje sprawozdawcze (analityczne) mówią jak rzeczywiście bywa pojmowane znaczenie pewnego terminu przez pewnych ludzi czy na terenie danego języka. Taka definicja jest zdaniem w sensie logicznym tj. może być prawdziwa lub fałszywa. Definicja podająca jakie jest rozumienie znaczenia danego terminu powinna przynajmniej określić przez kogo termin ten jest tak rozumiany.

  • Definicje projektujące (syntetyczne) – tworzenie takich definicji jest proponowaniem zaleceniem pewnego znaczenia terminu. Definicje takie zmieniają, modyfikują lub uzupełniają język danej nauki ale go nie opisują w jego kształcie zastanym. Nie są więc te definicje zdaniami w sensie logicznym. Propozycję używania określonego terminu w pewnym znaczeniu może uznać za nietrafną ale nie za prawdziwą lub fałszywą.

  • Definicje regulujące są podklasą definicji projektujących. Punktem wyjścia dla zaleceń są pewne pojęcia już istniejące. Są to propozycje by mniej lub bardziej zmienić znaczenie terminu które wywodzie się ze znaczenia pierwotnego. Definicje te nie są zdaniami w sensie logicznym bo nie przysługuje im własność bycia prawdziwymi czy fałszywymi

b) Definicje realne są charakterystyką cech specyficznych wspólnych przedmiotom składającym się na zakres pewnego terminu. Definicję realną może podać tylko gdy jest znany zakres (czy desygnat) pewnego terminu. Jest on opisem pewnego z góry założonego zakresu rzeczywistości z punktu widzenia cech dlań charakterystycznych (może być prawdziwa lub fałszywa)

c) Definicja operacyjna – to sposób definiowania pojęć przez wskazanie czynności, za pomocą których dochodzimy do stwierdzenia jakiegoś stanu rzeczy, za pomocą których mierzymy jakąś wielkości – definicja operacyjna określa - opisuje operacje pomiarowe; zespól operacji pomiarowych stanowi sens analizowanego pojęcia inne typy definicji

Definicja kontekstowa: objaśnia desygnat ustawiany w relacjach do innych przedmiotów. A ma władzę nad B jeżeli zachowanie A powoduje zachowanie się B.

A ma władzę nad B w stopniu, który może spowodować, by B czynił to, czego w innym przypadku by nie czynił.

Definicja częściowa: nie podaje zarazem warunku koniecznego i wystarczającego do tego aby pewien przedmiot był desygnatem definiowanego pojęcia. Na ogół podają jedynie warunek wystarczający, lub niekiedy tylko warunek konieczny. Obszar jej nieoznaczoności:

*To przedmioty nie posiadające cechy, o której mówi definiens definicji częściowej;

*nie potrafimy powiedzieć czy należą do zakresu pojęcia, czy nie należą.

Definicja Cząstkowa – podająca warunek wystarczający dostarczają jedynie POZYTYWNYCH kryteriów stosowalności terminu definiowanego, nie pozwalają natomiast rozstrzygać, kiedy jakiś przedmiot nie podpada pod termin definiowany, a więc nie dostarczają kryteriów NEGATYWNYCH. Takie kryteria negatywne można uzyskać przez wprowadzenie definicji cząstkowych podających warunek konieczny stosowalności terminu definiowanego.

Definicje realne – odnoszą się nie do nazw, lecz do oznaczanych przez nie przedmiotów, czyli do desygnatów tych nazw. W definicji realnej usiłujemy więc uchwycić nie znaczenie nazwy, lecz to, co jest istotne dla danego przedmiotu (i tylko dla niego). Innymi słowy mówiąc, definicje realne podają jednoznaczną charakterystykę przedmiotów, wskazując ich cechy istotne, które można orzec tylko o tych przedmiotach. cechy, które usiłujemy uchwycić w definicji realnej, nazywa się istotą.

Definicje nominalnewyrażenie podające informację o znaczeniu jakiegoś słowa (słów); podaje ona informacje o znaczeniu definiowanego słowa; jest wypowiedzią w języku drugiego stopnia; określa ona bezpośrednio jak w danym języku równoznacznie można zastępować wyraz, (wyrazy) słowami znanymi już co do znaczenia osobie, na użytek której podajemy definicję.

Podobne prace

Do góry