Ocena brak

Metoda pracy

Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013

metoda pracy; przygotowana dla nie­pełnosprawnego pracownika jest zaw­sze związana z racjonalnym wykorzy­staniem ruchów roboczych i oparta na zasadach ich ekonomiki. Zasadami tymi są: a) dobór obszaru do wykony­wania głównych czynności manipula­cyjnych i ruchów kontrolowanych, b) przeciwdziałanie obciążeniom statycznym, c) równoczesna symetria ruchów, d) ciągłość i płynność ruchów, e) wykonywanie ruchów silnych i rzu­towych, f) wykonywanie ruchów swo­bodnych, g) wspomaganie i ekonomiczność ruchów, h) przeciwdziałanie monotypowości ruchów. Wszelkiego rodzaju manipulacje związane z pracą powinny odbywać się w przestrzeni gwarantującej maksymalną sprawność procesów motorycznych i psychomoto­rycznych niepełnosprawnego pracow­nika. Rozległość tej przestrzeni jest zdeterminowana przede wszystkim antropometryczną charakterystyką niepełnosprawnego pracownika, a zwłaszcza zasięgiem jego kończyn gór­nych. Ważniejsze czynności manipula­cyjne powinny w zasadzie odbywać się w tzw. strefie normalnej, określo­nej funkcjonalnym zasięgiem przed­ramienia, przy względnej nierucho­mości ramion opuszczonych w dół z tym, że czynności wymagające precy­zyjnej manipulacji oburęcznej powinny odbywać się w sferze utworzonej przez nakładanie się na siebie normalnych stref obydwu rąk. Zalecenia w sprawie przygotowania metody pracy, wynika­jące z przestrzegania normalnych i maksymalnych stref, mają jedynie cha­rakter bardzo ogólny i przybliżony, gdyż praca jest prawie zawsze zja­wiskiem dynamicznym, zmiennym, za­leżnym od wielu czynników. Szcze­gółową, istotną rolę odgrywa tu rodzaj pracy, a zwłaszcza wymagany stopień precyzji ruchów i wielkość obciążenia, pokonywanego przez kończyny górne przy wykonywaniu zadań produkcyj­nych. Od projektantów m. p. wymaga się umiejętności uchwycenia tych ru­chów roboczych, które stwarzają nie­pełnosprawnemu pracownikowi naj­więcej trudności w pracy. Można je usprawnić, eliminować lub zastępo­wać innymi. Należy unikać ruchów nadmiernych, nienaturalnych i przymuszonych, a także eliminować takie, których amplituda przekracza aktual­ne możliwości ruchowe. Rozsądne i celowe sterowanie ruchami roboczymi pozwala na odtworzenie w organiz­mie niepełnosprawnego pracownika uprzednio istniejącego stereotypu dynamicznego albo wytworzenie nowe­go.

Podobne prace

Do góry