Ocena brak

Metoda nauczania a inne elementy systemu dydaktycznego. Wskaż pozycję metody w systemie i określ jej związki z innymi elementami

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

Ze względu na zależność stosowanych metod nauczania od realizowanych przez szkołę zadań dydaktycznych, metody te dzielą się również na podporządkowane :

  1. opracowane nowemu materiału – z tych grup zalicza się metody podające ( wykłady, opowiadania), metody poszukujące ( pogadanka heurystyczna i dyskusja), metody kierowania samodzielną pracą uczniów ( praca z ksiązką i wypracowanie pisemne )

  2. jego utrwalaniu – służby utrwalaniu przerobionego materiału włącza się takie metody szczegółowe, jak : asymilacja treści utworu, polegająca na powtarzaniu danej treści w stale zmienianych układach, nie zaś mechanicznej memoryzacji, a także ćwiczenia

  3. sprawdzaniu wyników z nauczania – różne techniki badania wyników nauczania, a mianowicie sprawdziany pisemne i ustne oraz sprawozdawczość statystyczna.

Podobne prace

Do góry