Ocena brak

Metoda konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych

Autor /Ava Dodano /03.05.2011

 

Powiązania kapitałowe przedsiębiorstw wywołuje potrzebę konsolidacji sprawozdań finansowych, które powinny odzwierciedlać powiązania kapitałowe przedsiębiorstw.

W zależności od formy powiązania kapitałowego stosujemy odmienne metody konsolidacji sprawozdań finansowych.

W odniesieniu do przedsiębiorstwa zależnego są to metoda konsolidacji pełnej lub metoda praw własności jeżeli przedsiębiorstwo zależne prowadzi odmienny rodzaj działalności.

W przypadku przedsiębiorstwa stowarzyszonego stosuje się metodę praw własności.

Metoda pełnej konsolidacji stosowana jest przy zależności typu jednostka dominującajednostka zależna.

Polega ona na sporządzeniu pełnego bilansu , rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przez zsumowanie odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych.

Konsolidacji podlega całość aktywów, pasywów, przychodów i kosztów oraz innych elementów sprawozdań finansowych.

Podobne prace

Do góry