Ocena brak

METODA EKSPERYMENTU

Autor /Alwin Dodano /20.09.2011

Nazwa eksperyment społ. stosowana jest również w odniesieniu do prób realizacji róznych przemian np. kulturalnych lub gospodarczych. W takich przypadkach socjolog ma prześledzić wpływ np. nowo powstałej szkoły wyższej na zycie kulturalno – oświatowe miasta, oraz poglądów mieszkańców na przydatność takiej uczelni. Zbiorowość będąca terenem eksperymentu musi być niewielka w celu umożliwienia należytej jej kontroli.

Typy eksperymentów:

a) projektowany w terenie – polega na tym, że badacz szuka odpowiedzi na pytanie czy bodziec A wprowadzony w sytuacji społecznej B da spodziewane rezultaty. Po postawieniu problemu i sformułowaniu hipotez badacz wybiera dwie zbiorowości podobne do siebie, a jednocześnie od siebie odizolowane. Jedna z nich jest eksperymentalna a druga kontrolna,

b) po fakcie – zbliżony do eksperymentu naturalnego. Badacz przeprowadza obserwacje skutków bodźców oddziałujących na określoną zbiorowość ale przez niego nie inspirowaną. Celem bodźców jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy zmiany jakie zaszły w bodźcach oddziałujących na określoną zbiorowość wywołują określone rezultaty. Odpowiedzi szuka się poprzez porównanie dwóch zbiorów osób poddanych i nie poddanych w przeszłości badaniu,

c) laboratoryjny.

METODA BADAŃ TERENOWYCH – obserwujemy i mierzymy procesy zachodzące w badanej społeczności w sposób bezpośredni. Osiąga się to poprzez podejmowanie obserwacji oddziaływań społecznych w tym środowiska, badaniem wzajemnych stosunków i postaw ludzi składających się na daną społeczność.

Typy badań terenowych:

a) etnologicznego – małe zbiorowości terytorialne,

b) socjologicznego,

c) socjopsychologicznego – kierowane są głównie na zbieranie materiałów informujących o określonych stanach świadomości zbiorowości np. o postawach, opiniach o ich nasileniu – małe zbiorowości.

Techniki badawcze w metodzie terenowej:

a) obserwacja: - kontrolowana (kwestionariusz),

- niekontrolowana , -zewnętrzna, -uczestnicząca, -bezpośrednia, -pośrednia,

b) wywiad: -jawny, -ukryty, -indywidualny, - zbiorowy, -nieskategoryzowany,

-skategoryzowany,

c) kwestionariusz – lista obejmująca ilość pytań dotyczących określonego zagadnienia.

Podobne prace

Do góry