Ocena brak

Metoda dialogowa jako rozmowa nieustrukturalizowana

Autor /jolka Dodano /26.05.2014

Na pewno metoda dialogowa nie jest nigdy bliżej ustrukturalizowana. Przebieg jej określa jedynie ogólny lub bardziej uszczegółowiony temat, jaki sugeruje

i przypomina się osobom badanym w trakcie przeprowadzanej z nimi rozmowy. Niekiedy dopuszcza się wprawdzie także zadawanie pytań, ale zawsze sformułowanych w sposób ogólny i nigdy zgodnie z uprzednio przygotowanym ich rejestrem. Po prostu przystępuje się do rozmowy bez jakiegokolwiek wcześniejszego przygotowania zestawu pytań, jak ma to miejsce np. przy zastosowaniu ankiety lub wywiadu. Pewien wyjątek stanowić może postawione na wstępie rozmowy pytanie, które jednak z reguły ogranicza się tylko do sugerowania ogólnie podanego tematu. Mogłoby mieć ono np. następujące brzmienie: „Co przychodzi tobie na myśl, gdy mowa jest o nauczycielach?” lub „Co możesz powiedzieć o swoim domu rodzinnym?”. W pierwszym pytaniu sugerowanym tematem są nauczyciele, a w drugim dom rodzinny. Inne pytania, zadawane także w sposób ogólny, stawia się badanym bez uprzedniego ich sformułowania czy zaprojektowania.

Pytania takie są zwykle jedynie logicznym następstwem przebiegającej rozmowy i zadawane być mogą również przez osoby badane, co jest metodologicznie z reguły wskazane.

Główny temat podejmowanej rozmowy obejmuje zazwyczaj różne podtematy, będące jego uszczegółowieniem. One to zastępują niejako listę pytań zadawanych w metodzie sondażu. Przykładem podtematów, jakimi posłużono się w badaniach za pomocą metody dialogowej, dotyczących stylów życia rodzin, mogą być takie tematy szczegółowe, jak: budżet czasu, praca, życie rodzinne i towarzyskie, zdrowie, uczestnictwo w kulturze, aktywność publiczna, ogólne poglądy i postawy itp. (P. Łukasie-wicz, 1985, s. 102). Rozmowę taką przeprowadza się wokół uszczegółowionego w ten sposób tematu ogólnego, ale nigdy według z góry ustalonej kolejności jego poszczególnych podtematów. Kolejność ich omawiania i w ogóle uwzględnienie w rozmowie każdego z nich zależy od jej przebiegu i gotowości wypowiadania się badanych na ich temat. Możliwe są także podtematy nie przewidziane w przemyślanym uprzednio zestawie.

 

Podobne prace

Do góry