Ocena brak

Metoda aktualnej wartości netto (NPV)

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Do obliczenia zaktualizowanej wartości przyszłych wpływów i wydatków służy dyskonto. Jest ono odwrotnością procentu składanego (1 + r)n, służącego do obliczenia wartości przyszłej (S) po n latach zainwestowanego kapitału (P). Dyskontowanie polega na mnożeniu wartości pieniężnej (S) przez czynnik dyskontujący, który w zależności od poziomu stopy dyskontowej i liczby lat redukuje przyszłą wartość do jej aktualnego ekwiwalentu (P).

Otrzymana w ten sposób zaktualizowana wartość (jako wielkość teoretyczna) spełnia rolę wspólnego mianownika do porównań i oceny opłacalności przedsięwzięć. Pomiar zaktualizowanej wartości netto wymaga znajomości następujących zmiennych:

  • sum przyszłych wpływów i wydatków w poszczególnych latach funkcjonowania przedsięwzięcia, w celu określenia przepływów gotówkowych,

  • okresu przepływu środków pieniężnych (wyznaczającego horyzont czasowy analizy),

  • właściwej stopy dyskontowej.

Wartość zaktualizowana netto (NPV) przedsięwzięcia jest równa sumie zdyskontowanych przepływów gotówkowych (wpływów gotówkowych netto) w kolejnych latach jego funkcjonowania.

Zasada liczenia NPV jest prosta: należy zdyskontować a następnie zsumować wszystkie przepływy pieniężne związane z projektem inwestycyjnym (dodatnie i ujemne). Stosowane kryterium wyboru projektu jest również jednoznaczne - akceptowane są tylko projekty o NPV > 0, pozostałe odrzucane. Jeżeli mamy wybrać jeden z dwóch projektów o dodatniej wartości NPV, to wybieramy projekt o wartości większej.

Informacje jakie daje NPV:

  • NPV<0 - inwestycj a j est nieopłacalna,

  • NPV=0 - inwestycja znajduje się na granicy opłacalności,

  • NPV>0 - inwestycja jest opłacalna, tym bardziej im większa wartość współczynnika.

Dokonując wyboru spośród alternatywnych rozwiązań należy przyjąć to dla którego NPV jest

największe.

Podstawowa zaleta metody NPV:

■ jest metodą selekcyjną w porównaniu ze wskaźnikiem okresu zwrotu, bądź rocznąstopą zysku, ponieważ uwzględnia cały okres, którego dotyczy projekt orazharmonogram cash flow,

  • uwzględnia, wykorzystuje, zmienną wartość pieniądza w czasie. Podstawowe wady:

  • trudność z wyborem odpowiedniego poziomu stopy dyskontowej,

  • nie pokazuje precyzyjnie stopy rentowności projektu,

■ wrażliwa na nieprawidłowe (nietrafione) zabudżetowanie kwot nadwyżki finansowej lub cash flow.

W przypadku występowania inflacji konieczne jest uwzględnienie w przeprowadzanym rachunku stopy inflacji. Jest to jedna z podstawowych przyczyn niepewności warunków działania w przyszłości i związanego z tym ryzyka.

Podobne prace

Do góry