Ocena brak

Media w PRL

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

 

LIPIEC 1944 – LUTY 1945:

MOSKWA – przygotowywania strategii propagandowo – informacyjnej;

- marzec 1944 – pierwsze dyskusje na posiedzeniach ZPP (Związek Patriotów Polskich)

- spór o tytuł dziennika i tekst ODZWE MANIFESTU (Wanda Wasilewska przewodnicząca ZPP);

- J. Borejsza przejmuje inicjatywę przy wsparciu Wandy Lwownej Wasilewskiej

- przygotowania logistyczne.

Pierwszy numer gazetyTRYBUNA LUDÓW” – nawiązanie do systemu, kiedy państwo jeszcze nie powstało. Duża część emigracji chce przemienić je w państwo demokratyczne.

Pierwszy numer odmiany:

- plakatowa

- gazetowa

- ulotowa

Drugi „RZECZPOSPOLITA”

Drugi „lubelski” numer „RZECZPOSPOLITEJ” 4.VIII.1944.

ZASADY NOWEGO SYSTEMU

MEDIALNEGO:

- likwidacja prywatnej formy własności wydawnictw;

- system koncesyjny;

- cenzura prewencyjna;

- reglamentacja papieru;

- nawiązywanie do wzorów i tradycji prasy z okresu międzywojennego i okupacji, które uznano za postępowe i demokratyczne;

- pełna reprezentacja prasowa partii tworzących PKWN;

- uprzywilejowana pozycja prasy PPR;

- ubikacji natrętnej indoktrynacji;

- zaangażowanie prasy i radia na rzecz walki z Niemcami i odbudowy kraju.

POCZĄTEK BITWY O INTELIGĘCJĘ:

- tygodnik „Odrodzenie” – 3.IX.1944;

- inicjatywa J. Borejszy wykonanie K. Kuryluk;

- z założenia pismo elektyczne mające skupić jak najszersze grono współpracowników. Miało być żywym dowodem poparcia elit intelektualnych dla nowego systemu.

SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZO OŚWIATOWA

CZYTELNIK:

- pierwsze wydawnictwo o charakterze spółdzielczym powołane 1.X.1944 przez Jerzego Borejszę;

- miał być to pierwszy etap procesu uspołeczniania działalności edytorskiej z myślą o umasowieniu czytelnika;

- powołanie pionu wydawnictw książkowych (1944). Pierwsze edycje polskiej klasyki;

- budowa systemu dystrybucji tytułów, sieć księgarni i punktów sprzedaży.

NOWE LUBELSKIE DZIENNIKI:

-GAZETA LUBELSKA – niezależny organ demokratyczny;

- ROBOTNIK 11.XI.1944 – Organ Odrodzonej Polskiej Partii Socjalistycznej; nacz. Jan Dąbrowski; zespół: Grzegorz Jaszuński;

- GŁOS LUDU 14.XI.1944 – Organ KC PPR pod red. Romana Werfla.

RESORT INFORMACJI I PROPAGANDY:

- pierwsza próba centralizacji działalności propagandowej;

- urząd zdominowany przez Stefana Matuszewskiego figuranta PPS;

- bardzo szeroki zakres kompetencji przyznany z myślą o propagandowej konfrontacji z opozycją;

Resort miał swoje placówki w miastach rangi wojewódzkiej: Białystok i Rzeszów, wśród znanych dokonań resortu: zmasowana akcja przeciwko Armii Krajowej, powstał w resorcie propagandowy plakat AK zapluty karzeł (resort był nastawiony na agresywną walkę), w 1944 roku rozpoczęto akcję ulotkową samoloty radzieckie zrzucały ulotki.

RADIOSTACJA „PSZCZÓŁKA” – pierwsza instytucja polskiego radia po II wojnie światowej. Oddziaływała w dwóch wagonach na stacji w Lublinie. 15 sierpnia 1944 r. zaczęła nadawać głównie informacje i muzykę z płyt a także rozpoczęła atak przeciwko powstańcom warszawskim (propaganda sowiecka), w pracach radiostacji brały udział przypadkowe osoby.

STATYCZNIK” – tygodnik satyryczny

Pojawiły się pisma młodzieżowe wchodzące w skład PPR i PKWN:

PPS „MŁODZI IDĄ”

Stronnictwo Ludowe „WICI”

PPRL „WALKA MŁODYCH”

Periodyk „WIEŚ” – miała być dowodem na istnienie prężnego życia. Próbował pokazać twórczość poetów, prozaików wywodzących się ze wsi.

OKRES WZGLĘDNEGO PLURALIZMU MEDIÓW

LATA 1945 – 1946

Polpres – agencja organizowana w ZSRR pod patronem Związku Polskiego – artykuły propagandowe(1944). Polska Agencja Prasowa (PAP).

GŁÓNE WYRÓŻNIKI OKRESU:

- żywiołowy rozwój prasy codziennej i periodycznej;

- krystalizowanie się systemów politycznych partii w tym opozycyjnego PSL i SP;

- zróżnicowanie źródeł informacji;

- dominująca pozycja „CZYTELNIKA”;

- rozwój i ugruntowanie pozycji tygodniowej prasy społeczno – kulturalnej.

TYGODNIK POWSZECHNY

KWIECIEŃ 1945:

- patronat ks. Kardynała Adama Sapiechy;

- Jerzy Turowiczredaktor naczelny;

- ks. Jan Piwowarczykasystent kościelny;

- PROGRAM: katolicyzm otwarty, pogodzony z uwarunkowaniami geopolitycznymi, oparty jednak na wartościach chrześcijańskiego personalizmu.

TYGODNIKI CZYTELNMIKOWSKIE:

- PRZEKRÓJ – KRAKÓW (pierwszy numer 1945);

- ODRA – KATOWICE;

- SZPILKI – ŁÓDŹ;

- KUŹNIA – ŁÓDŹ (prof. Żukiewski, prof. Kot).

POPOŁUDNIÓWKI – REAKTYWACJA

- Polityczny Konspekt;

- Wzory przedwojenne;

- fenomen Expressu Wieczornego;

- naśladowcy Express Poznański, Wrocławski, Kurier Ilustrowany.

 

APARAT CENZURY:

- dekret o powołaniu głównego urzędu kontroli publikacji i widowisk 5.VII.1946 (6 dni po sfałszowaniu REFERENDUM);

DO ZADAŃ CENZURY NALEŻĄ: nadzór nad prasą, publikacjami, widowiskami, w zakresie przewidzianym szczegółowymi przepisami.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA MIAŁA NA CELU: zapobieżaniu godzeniu ustroju państwowym, ujawnieniu tajemnic państwowych, naruszeniu międzynarodowych stosunków Państwa Polskiego, wprowadzeniu w błąd opinii publicznej przez wiadomości niezgodne z rzeczywistością.

BILANS:

- w końcu 1946 ukazało się w Polsce 618 tytułów prasowych;

- 53 dzienniki, 565 periodyków;

- największym ośrodkiem była Warszawa. Kolejne miejsca w rankingu zajmowały województwa: Poznańskie, Pomorskie i Łódzkie.

Podobne prace

Do góry