Ocena brak

MECHANIZMY ODDZIAŁYWANIA KULTURY NA ŻYCIE SPOŁECZNE

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

Oddziaływanie kultury na życie społeczne dokonuje się poprzez cztery główne mechanizmy,

1. Kultura w każdym społeczeństwie reguluje sposób zaspokojenia popędów i skłonności, „socjalizuje" człowieka, czyniąc zeń istotę społecz­ną. To w wyniku procesu socjalizacji człowiek poznaje nawyki i wzory zacho­wania się w różnych sytuacjach społecznych  

2. Kultura ustanawia systemy wartości i kryteria określające hierar­chie wartości. Istnieją różne hierarchie wartości, jedne zbiorowości bardziej cenią pieniądze bądź sukces osobisty, inne honor czy możliwość samorealizacji.

3 Kultura ustala wzory zachowania się, reagowania w określonych sytuacjach. Każda kultura określa, jakie zachowanie uznane jest za, przy­zwoite, jakie zaś za niedopuszczalne i karane. Wzory te obejmują zachowa­nia w sytuacjach ważnych dla zbiorowości i człowieka: ceremonie, obrzędy religijne.

4. Kultura ustala modele społeczne i ideały. Model jest w tym znacze­niu czymś, co jest naśladowane

Podobne prace

Do góry