Ocena brak

MECHANIZM KSZTAŁTOWANIA SIĘ CEN ARTYKUŁÓW SUROWCOWO - ROLNYCH I PRZEMYSŁOWYCH W DŁUGIM OKRESIE

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

W DŁUGIM OKRESIE ceny towarów na rynku międzynarodowym wykazują tendencje do zmian w skutek przemian technicznych i strukturalnych. Towarzyszą temu też istotne przeobrażenia w skali osiąganych dochodow stąd do analiz wykorzystuje się wskaźniki dochodowej elastyczności popytu i podaży. Istotna jest też analiza wskaźników „terms of trade”.

Wyróżniamy kilka ich rodzajów :

1) cenowe trems of trade – to współczynnik wskazujący na względne zmiany cen w ekspercie danego kraju do wzgl. Zmian cen towarów w imporcie

Tc=

Dt - przeciętne ceny w exporcie

Dt – przeciętne ceny w imporcie

T – okres badany

O – okres początkowy

Zmiany w czasie cenowych terms of trade są wskazówką co do zmian korzyści krajów prowadzących wymianę cenowe terms of trade poprawiają się gdy ceny towarów eksportowanych rosną szybciej niż importowanych

2) ilościowe trems of trade zmiany ilości towarów, jakie misi eksportować kraj, aby, móc importować określone ilości towarów

Ti=

Q - ilość towarów exportów

Q - ilość towarów importowanych

T – okres badany

O – okres początkowy

3) czynnikowe tems of trade:

  • jednoczynnikowe terms of trade

Tjcz = Tc x Zx

Tc – cenowe terms of trade

Zx – wskaźnik zmian poziom wydajności pracy w sektorze ex portowym analizowanego kraju w okresie t w porównaniu do okresu o

Oznaczają więc one relacje zmian cen towarów ex porterów i importować przez kraj w określonym czasie skorygowaną o zmiany wydajności czynników produkcji zatrudnionych przy produkcji zatrudnionych przy produkcji ex portowej tego kraju między okresem początkowym, a badanym

  • dwuczynnikowe terms of trade

Tdcz = Tc x Zx:Zm

Zm – wskażnik zmian poziomu wydajności pracy w produkcji zastępującej import w kraju importującym lub w innych krajach w produkcji towarów importowanych między okresem badanym, a początkowym.

Wskaźnik ten obrazuje więc nie tylko zmiany cen. Ale i poziom wydajności pracy w kraju lub za granicą.

Ceny artykułów standaryzowanych ( surowcowo- rolnych) kształtuje się więc w zależności od – nie tylko warunków terms of trade ale i dochodowej elastyczności popytu i podaży tych dóbr stąd:

z powodu działania prawa Engla ( zgodnie ze wzrostem dochodów popyt na artykuły podstawowe rośnie wolniej niż na dobra przenmyslowe i usługi) występuje niska dochodowa elastyczność popytu

zmiany w strukturze spożycia prowadzą do zmniejszenia popytu na art. prostsze i tańsze co hamuje wzrost popytu całości na podstawowe art. rolno- spożywcze.

Hamowanie rozwoju importu przez prowadzenie polityki samowystarczalności żywieniowej i bezpieczeństwa żywnościowego,

Wysoka dynamika postępu technicznego prowadząca do oszczędności surowców i zmniejszenia strat w procesie produkcji,

Postępująca substytucja surowców naturalnych przez syntetyki.

Prowadzenie polityki tzw. bezpieczeństwa narodowego

Dostosowanie się producentów i ex porterów do zmian popytu

Ograniczone możliwości stymulowania popytu zagranicznego.

W przypadku towarów zindywidualizowanych kwestia ta wygląda następująco:

Działanie prawa Engla – wg którego ze wzrostem dochodów rośnie popyt na usługi i towary przemysłowe

Zmiany w strukturze konsumpcji sprowadzające się do wzrostu zapotrzebowania na droższe i bardziej skomplikowane towary , co prowadzi do wzrostu popytu na nie, ich wartości i ceny relatywnych .

Postępujący proces internacjonalizacji i liberalizacji życia gospodarczego prowadzący do poprawy warunków życia ludności.

Możliwość dostosowania się producentów i ex porterów do zmian popytu.

Możliwość stymulowania popytu przez użycie różnorodnych dywersyfikacji towarów i usług.

Możliwość wykorzystania różnorodnych instrumentów zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej.

Podobne prace

Do góry