Ocena brak

Mechanizm automatycznego przywracania równowagi płatniczej w warunkach systemu Bretton Woods

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Podstawę systemu z Bretton Woods stanowiły dwie zasady:

wymienialności walut (była ona gwarantowana przez bank centralny emitujący walutę. Obowiązywała także wymienialność rynkowa tzn. całkowita swoboda obrotu pieniężnego w skali międzynarodowej). Oznaczała ona gwarancję odkupienia przez władze monetarne od banków centralnych własnej waluty za złoto, jeśli nie została ona zakupiona w celu dokonania płatności bieżących, oraz zobowiązanie władz monetarnych do niestosowania ograniczeń dewizowych w płatnościach bieżących bilansu.

stabilności walutowej – obejmowała reguły kształtowania kursów bieżących walut w długim i krótkim okresie: dopuszczano wahanie o + 1% od kursu parytetowego lub centralnego, wykluczono dyskryminacyjne zarządzenia walutowe i polityki różnicowania walut.

Krótkookresowa nierównowaga bilansu miała być likwidowana w drodze wykorzystania rezerw walutowych (złota i dolarów USA) lub zaciągania kredytów zagranicznych.

Długookresowa nierównowaga bilansu miała być przezwyciężona przez kraje deficytowe przez odpowiednią politykę gospodarczą. Jako rozwiązanie ostateczne traktowano zmianę parytetu lub kursu centralnego waluty. Dewaluację musiała poprzedzać zgoda Międzynarodowego Funduszu Walutowego i nie mogła (bez stwierdzenia przez MFW tzw. zasadniczego braku równowagi) przekraczać %.

15.08.1971 r. na skutek narastającego deficytu bilansu płatniczego USA, nadmiaru dolarów na rynku USA zaczęło sprzedawć rezerwy złota. W końcu postanowiono zdewaluować dolara w stosunku do złota z 35 na 38 USD za uncję złota. Wobec faktu, że sytuacji nie dało się opanować ustalono też równocześnie rozszerzenie wahań kursów rynkowych innych walut wokół ich kursu centralnego do dolara USA z + 1% do + 2,25%. Uzyskana w wyniku tego poprawa bilansu USA w 1972 r. nie powstrzymała ucieczki od dolara. Nastąpiła kolejna dewaluacja $ (z 38 na 42,22 $ / uncję), a w końcu zdecydowano się zrezygnować z utrzymywania stałych kursów walut, co oznaczało rozpad systemu z Bretton Woods.

Do góry