Ocena brak

MATSUOKA YOSUKE (1880-1946) - polityk

Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011

Japoński polityk, rozpoczął karierę dyplomatyczną wkrótce po ukoń­czeniu studiów w Stanach Zjedo-czonych. W latach 1919-20 uczestniczył w paryskiej konferencji po­kojowej. W 1930 r. zasiadł w parla­mencie z ramienia partii Seiyukai. W latach 1932-33 był przedstawi­cielem Japonii w Lidze Narodów. W lipcu 1940 r. został powołany przez premiera Fumimaro *Konoe na stanowisko ministra spraw za-graniczych. W okresie kluczowym dla dalszego kierunku polityki ja­pońskiej opowiedział się za zbliże­niem z europejskimi mocarstwami faszystowskimi.

Sądził, że w ten sposób zmusi Stany Zjednoczone do ustępstw. W 1940 r., dzięki nie­mieckiemu zwycięstwu na Zacho­dzie, odniósł duże sukcesy dyplo­matyczne. Uzyskał dla wojsk ja­pońskich prawo do korzystania z baz w lndochinach oraz skłonił Brytyjczyków do czasowego za­mknięcia Drogi *Birmańskiej. 27 września 1940 r. podpisał w imieniu rządu japońskiego sojusz z Włochami i Niemcami (*pakt trzech). Starał się jednak zachować samodzielność polityczną swojego kraju.

Tracąc wiarę w zwycięstwo Niemiec, podpisał w Moskwie 13 kwietnia 1941 r. układ o niea­gresj i ze Związkiem Radzieckim. W lipcu 1941 r. nie wszedł do trze­ciego rządu premiera Konoe, który poszukiwał porozumienia ze Stana­mi Zjednoczonymi i w związku z tym uznał, że Maksuoka nie gwa­rantuje powodzenia nowej polityki. W 1945 r. został aresztowany pod zarzutem popełnienia zbrodni wo­jennych; zmarł w więzieniu przed procesem.

Podobne prace

Do góry