Ocena brak

Marszałek a sejmik i wojewoda

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

A. Marszałek województwa

Pełni podwójną rolę – przewodniczący zarządu (organizacja pracy zarządu, przewodniczenie na posiedzeniach, podejmuje niezbędne czynności za zarząd w określonych wypadkach itd.), oraz posiada własne kompetencje.

Zadania marszałka województwa: prowadzenie wojewódzkie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dysponowanie środkami odpowiedniego na ten cel funduszu, zlecanie wykonania map topograficznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych, wydawanie decyzji na zakwaterowanie przejściowe sił zbrojnych RP, może odroczyć spłatę pożyczki lub ją umorzyć z uwagi na trudną sytuację materialną, składa oświadczenia woli w imieniu województwa, jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego, jest zwierzchnikiem pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich jednostek samorządowych, wydaje decyzje administracyjne w sprawach własnych i zleconych (może to robić w porozumieniu z wojewodą).

B. Sejmik województwa

Organ przedstawicielski

Wyłaniany poprzez wybory

Wszystkie organy samorządu działają w układach zdecentralizowanych (brak zasady podległości organizacyjnej). Zakres działania samorządu wojewódzkiego nie narusza samodzielności gmin i powiatów.

Organem wyższego stopnia w stosunku do decyzji wydanych na szczeblu powiatu w sprawach zleconych jest wojewoda, a nie marszałek województwa.

Sejmik rozstrzyga najważniejsze sprawy samorządowe na szczeblu wojewódzkim

Ogólne problemy regionu.

Kompetencje: stanowienie prawa miejscowego, uchwalanie budżetu,  decydowanie o najważniejszych sprawach majątkowych, wyłanianie organów wykonawczych, uchwalanie strategii rozwoju województwa

C. Wojewoda.w dzisiejszych czasach w Polsce jest to terenowy organ administracji rządowej w województwie i zwierzchnik zespolonej administracji rządowej na terenie województwa.

Wojewoda jest:

a. przedstawicielem Rady Ministrów w województwie,

b. zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej,

c. organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,

d. organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią,

e. reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach."

Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów odpowiada za wykonywanie polityki rządu na obszarze województwa, a w szczególności:

a. kontroluje wykonywanie przez organy zespolonej administracji rządowej zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrów,

b. kontroluje wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne samorządy zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej,

c. dostosowuje do miejscowych warunków szczegółowe cele polityki rządu oraz - w zakresie i na zasadach przewidzianych w ustawach - koordynuje i kontroluje wykonanie wynikających stąd zadań,

d. zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działających na obszarze województwa i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach,

e.- dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,

f. reprezentuje Radę Ministrów na uroczystościach państwowych i w trakcie oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych,

g. wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, wynikające z odrębnych ustaw,

h. współdziała z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych,

i. przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa,

j. wykonuje inne zadania przewidziane w ustawach oraz ustalone przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów."

Podobne prace

Do góry