Ocena brak

MARSHALLA WYSPY - bitwa 1944 r.

Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011

Grupa 36 atoli koralowych tworzą­cych archipelag w Mikronezji na Pacyfiku, teren mandatowy Japonii od 1919 r. Archipelag wszedł w skład zewnętrznego pierścienia obrony Japonii, a w styczniu 1944 r. stał się obiektem ataku wojsk ame­rykańskich. Wbrew przewidywa­niom Japończyków, którzy spodzie­wali się ataku na linii wysp Jaluit--Mili, Amerykanie uderzyli na cen­tralny atol Kwajalein (Kuadżalejn), stanowiący główną bazę morską, lotniczą i zaopatrzeniową. 31 stycz­nia 1944 r., po dwudniowym bom­bardowaniu wysepek, trzy zgrupo­wania uderzeniowe V floty amery­kańskiej dowodzonej przez adm. Raymonda Spruance'a (12 lotni­skowców, 15 pancerników i ok. 200 innych okrętów), wspierane przez tysiąc samolotów, wysadziły desant 4 dywizji piechoty morskiej i 7 dy­wizji piechoty w nadbrzeżnej i cen­tralnej części atolu, biorąc Japoń­czyków w kleszcze.

Oddziały ata­kujące z wnętrza atolu bez większych trudności zdobyły na-brzeżne umocnienia, których działa były skierowane ku morzu. Mimo sukcesów w pierwszej fazie walk zdobywanie wyspy postępowało powoli ze względu na zaciętą obro­nę żołnierzy japońskich ukrytych w podziemnych bunkrach. Walki zakończyły się dopiero 5 lutego 1945 r.; straty amerykańskie wy­niosły: 177 żołnierzy zabitych i po­nad 700 rannych, a straty japońskie 7 tys. zabitych i kilkuset rannych. W nocy z 31 stycznia na 1 lutego 1945 r. amerykańska grupa bojowa 27 pułku zaatakowała wysepkę Roi, a grupa bojowa 24 pułku - Namur i w ciągu 26 godzin opanowały obie wysepki.

Atol Manjuro został obsa­dzony bez walk. Dowództwo wojsk amerykańskich, uznając, że nie za­chodzi potrzeba wprowadzenia do boju rezerw liczących ok. 8 tys. żoł­nierzy, skierowało dotychczas wal­czące siły do uderzenia na atol Eni-wetok, odległy o ok. 360 mil na pół­noc od Kwajalein. 17 lutego po gwałtownym bombardowaniu z po­wietrza i morza żołnierze 27 dywi­zji wylądowali na północnej wysep­ce atolu - Engebi, którą opanowali po 8 godzinach walk tracąc 85 żołnierzy zabitych i wielu (praw­dopodobnie kilkuset) rannych; stra­ty japońskie wyniosły 1276 zabi­tych i 16 wziętych do niewoli.

W ciągu następnych dwóch dni zdobyto wyspę Eniwetok. Trzy ba­taliony piechoty morskiej w kilka godzin opanowały ostatnią wyspę atolu Eniwetok - Parry, której 1200-osobowy garnizon został do­słownie zmieciony ogniem artylerii morskiej i lądowej jeszcze przed rozpoczęciem natarcia.

Podobne prace

Do góry