Ocena brak

MARKSISTOWSKA KONCEPCJA FILOZOFII

Autor /Billy Dodano /08.07.2011

W marksizmie określa się filozofię jako uogólnienie (wyników) nauk szczegółowych i doświadczenia społecznego na danym etapie rozwoju. Rozmaite działy filozofii uwaŜa się za wzajemnie powiązane. Przy tym jednak orientacja scjentystyczna za  centralną uwaŜa teorię przyrody, antropologiczna natomiast - problematykę człowieka i jego wyalienowanej egzystencji. W marksizmie filozofia nie przekracza perspektywy epistemologicznej nauk szczegółowych.

Róznica między pozytywistyczną a marksistowską koncepcją filozofii leży głównie w tym, iż ta ostatnia łączy się z realizmem i antyfenome-nalizmem; jeśli przeciwstawia istotę zjawisku, to tylko jako raczej ilościową róŜnicę między tym, co głębsze i bardziej trwałe, a tym, co powierzchniowe i bardziej zmienne w poznawanym przedmiocie. W samym sposobie pojmowania, jako centralnego dla filozofii, sporu między materializmem a idealizmem (sporu o to, czy pierwszeństwo - w róznych aspektach - leŜy po stronie materii czy po stronie ducha lub  świadomości) przejawia się  ściśle związanie (żeby nie powiedzieć: pomieszanie) w diamacie dwóch opozycji: metafizycznej, między materializmem a spirytualizmem, i teoriopoznawczej, między realizmem a idealizmem, przy równoczesnym odrzuceniu moŜliwości stanowisk pośrednich lub neutralnych.

Podobne prace

Do góry