Ocena brak

Marketingowy model zachowań wyborczych

Autor /Stas Dodano /16.07.2011

- Bruce I. Newman- model zachowań wyborczych- jego podstawowym założeniem jest przyjęcie, ze wyborcy są konsumentami usług oferowanych przez polityków. Podobnie jak konsumenci na rynku dóbr konsumpcyjnych, wyborcy wybierają najlepszego ich zdaniem kandydata spośród dostępnych przedstawicieli różnych opcji.

- zgodnie z modelem zachowanie się wyborcy jest wynikiem współoddziaływania siedmiu tak zwanych domen poznawczych: 

* Problemy i kierunki działań politycznych- w trzech wymiarach: polityka ekonomiczna, polityka zagraniczna i polityka społeczna. Np. Wyborcy zainteresowani wykształceniem własnych dzieci będą bardziej skłonni głosować na tego kandydata, który obiecuje podjąć działania zmierzające do zapewnienia łatwiejszego dostępu do edukacji,

* uczucia- reprezentują one emocjonalny wymiar głosowania. Domena ta wiąże się z ustosunkowaniem emocjonalnym wobec kandydata jak i uczuciami takimi jak nadzieja, odpowiedzialność, patriotyzm. Kojarzenie takich cech z kandydatem kształtuje jego wizerunek w wymiarze emocjonalno- osobowościowym.

* wizerunek kandydata- wiąże się z image-em kandydata opierających się na rzeczywistych i „dodanych” cechach osobowości.

* bieżące wydarzenia- wiążą się z problemami i programami politycznymi, które rozwijają się wraz z trwaniem kampanii.

* wydarzenia osobiste- wiążą się z wydarzeniami w osobistym życiu kandydata, które mogą być przyczyną przesunięcia głosu wyborcy na innego polityka.

* wyobrażenia społeczne- ta domena odwołuje się do spostrzeganego zaplecza społecznego kandydata, składającego się z różnego rodzaju grup wyborców, które można wyodrębnić, ze względu na kryteria demograficzne, socjo-ekonomiczne i kulturowo-etniczne. Wyobrażenia społeczne ściśle wiążą się z tworzeniem w umysłach wyborców takiego stereotypu kandydata, który odpowiada wybranym grupom społecznym.

* problemy epistemiczne- ta domena wiąże się głównie z ciekawością poznawczą wyborców i ich potrzebą poszukiwania wrażeń, czegoś odmiennego od rutyny życia politycznego. Składający się z siedmiu domen model pierwotnie zaproponowany przez Newmana i Shetha został nieznacznie przeformułowany przez Newmana i ograniczony do pięciu domen (problematyka polityczna, wyobrażenia społeczne, osobowość kandydata, czynniki sytuacyjne i wartości epistemiczne).

Marketingowy model zachowań wyborczych wielokrotnie poddawano weryfikacji empirycznej (głównie za pomocą analizy dyskryminacyjnej)Siedmiodomenowy model zachowań wyborczych pozwala kandydatowi dowiedzieć się , co i komu należy komunikować w swoim przekazie.

Podobne prace

Do góry