Ocena brak

Marketing globalny

Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011

Tendencje te zarysowały się w latach 80-tych i przybrały na sile w bieżącym dziesięcioleciu. Według Teodora Levitt'a tendencje do rozwoju działań globalnych leżą u podstaw oferowania produktów światowych na globalnych rynkach, a te wymagają zastosowania marketingu globalnego. Według tego autoratworzy się kategorie potrzeb zunifikowanych. Nabywcy w istocie poszukują tychsamych produktów i kanałów rynku (mechanizm upodobnienia się wzorców spo-życia), a globalny marketing ma zapewnić stworzenie wymaganych warunków.

W odróżnieniu od marketingu międzynarodowego założeniem marketingu globalnego jest duże podobieństwo oczekiwań nabywców w skali rynku światowego.Taki punkt widzenia wydaje się być ryzykowny bowiem narodowe przepisy, tradycje kulturowe, zwyczaje konsumpcyjne, wymogi religijne zmuszają do modyfikacji działań marketingowych na poszczególnych rynkach narodowych. Np. lalkaBarbie w niezmiennej formie produktu może być sprzedana na rynku europejs-kim. Natomiast na rynku japońskim wyłącznie w zmniejszonej postaci. Podobneróżnice są w systemie dystrybucji, a szczególnie promocji, w tym głównie w zak-resie dopuszczalnej formy i treści reklamy w różnych krajach. Tak więc zgodniez opinią Ph.

Kotlera globalizacja działań marketingowych ma swoje ograniczeniewynikające z możliwości pełnej standaryzacji działań marketingowych w skali świa-towej. W tej sytuacji dąży się do rozwiązań dających szansę na globalizację mar-ketingu (ale w ograniczonym zakresie) wyodrębniając tzw. segmenty międzynarodowe charakteryzujące się podobnymi cechami.

Podobne prace

Do góry