Ocena brak

MANNERHEIM CARL GUSTAF EMIL von (1867-1951) - marszałek

Autor /koralgol Dodano /25.02.2011

Oficer fiński, jako żołnierz armii ro­syjskiej (przed 1917 r. Finlandia na­leżała do Rosji) brał udział w woj­nie rosyjsko-japońskiej (1904-05) i w I wojnie światowej. W grudniu 1917 r., po uzyskaniu przez Finlan­dię niepodległości, objął naczelne dowództwo armii i w 1918 r. kiero­wał nią w walce z oddziałami komu­nistycznymi. 10 czerwca 1922 r. zo­stał przewodniczącym Rady Obrony Państwa. Zreorganizował armię i zainicjował budowę umocnień na Przesmyku Karelskim wzdłuż grani­cy ze Związkiem Radzieckim, na­zwanych jego imieniem. W latach 1939-40 jako naczelny dowódca kie­rował obroną przed wojskami ra­dzieckimi, które 30 listopada 1939 r. zaatakowały Finlandię (*radziec-ko-fińska wojna).

W 1941 r., gdy Finlandia przystąpiła do wojny przeciwko ZSRR, ponownie popro­wadził wojska do walki z Armią Czerwoną, aby odzyskać terytoria utracone rok wcześniej. 4 sierpnia 1944 r. został wybrany prezydentem państwa i we wrześniu tego roku za­warł zawieszenie broni ze Związ­kiem Radzieckim na warunkach względnie korzystnych dla Finlan­dii. 9 marca 1946 r. zrezygnował z urzędu prezydenta.

Podobne prace

Do góry