Ocena brak

Manipulacja kursami papierów

Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013

Za pomocą sankcji karnej prawo chroni obrót papierami wartociowymi przed działaniem mającym na celu wywołanie lub spowodowanie nienaturalnych ruchów ceny papierów wartociowych. W obrocie publicznym do znamion czynu przestępnego należy skutek tzn. skutkiem działań podjętych samemu lub w porozumieniu musi być spowodowanie sztucznego podwyższenia lub obniżenia ceny papierów wartociowych.

Przestępstwa tego rodzaju są przestępstwami materialnymi. A więc dopóki nie nastąpi skutek w postaci sztucznego podwyższenia bądź obniżenia ceny papierów wartociowych, czyn taki może być traktowany najwyżej jako usiłowanie popełnienia przestępstwa. Przez sztuczne podwyższenie bądź obniżenie ceny papierów wartociowych należy także rozumieć sztuczne utrzymywanie ceny na tym samym poziomie, gdyż w sensie ekonomicznym jest to zaniżanie bądź podwyższanie wartoci ceny papierów.

Każdy praktycznie ustalony przez zagraniczną doktrynę prawa tryb spełniający warunki zapisane w przepisach karnych ustawy o publicznym obrocie papierami wartociowymi oparty jest na pojęciu „właciwego poziomu ceny”, który pozwala ustalić czy nastąpiło spekulacyjne zawyżenie lub zaniżenie cen akcji. Zdarzeniem, które powoduje represję karną jest takie zachowanie się inwestorów, grupy inwestorów lub osób posiadających informację, które może mieć wpływ na notowanie konkretnego papieru.

Jako przykład wskazywane są między innymi:

1. Transakcje, w wyniku, których nie zmienia się łączny stan posiadania grupy powiązanych ze sobą osób. Mogą to być zarówno osoby fizyczne (np. małżonkowie mający odrębne rachunki inwestycyjne) jak i prawne (np. te, które pozostają ze sobą w stosunku dominacji i zależnoci, spółki o strukturze holdingowej). Celem tego typu transakcji może być ustalenie ceny okrelonego papieru na pożądanym poziomie.

2. Wystąpienie z ofertą bądź ofertami nabycia papierów wartociowych za okreloną cenę, wiedząc, że osoba trzecia przedkłada w zasadzie taką samą ofertę zbycia takich samych papierów, w tym samym czasie i za taką samą, bądź zbliżoną cenę. Wystąpienie z ofertą lub ofertami zbycia papierów wartociowych za okreloną cenę, wiedząc, że osoba trzecia przedkłada w zasadzie taką samą ofertę nabycia takich samych papierów, w tym samym czasie i za taką samą lub bardzo zbliżoną cenę. Działania takie zmierzają również do swoistej stabilizacji ceny.

Cena ustalona na zbywcę bądź nabywcę, który może to czynić w sposób całkowicie arbitralny, w oderwaniu od realiów rynkowych. W przypadku, gdy pakiety będące przedmiotem obrotu okażą się dostatecznie duże, cena papierów ustalona w takich transakcjach może zdecydować o rynkowej cenie danych papierów. W rezultacie cena zostanie ustalona na sztucznym, a więc niemającym uzasadnienia w działaniu rzeczywistych sił rynkowych poziomie.

3. Następną grupą przypadków manipulacji ceną jest rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Przykładem może być rozpowszechnianie nieprawdziwych danych, podawanie nierzetelnych wyników notowań. Elementem manipulacji ceną może być również niepodanie informacji do publicznej wiadomoci, o której zatajający informację wiedział bądź powinien wiedzieć, że po opublikowaniu jej będzie ona mała wpływ na cenę papieru wartociowego będącego w publicznym obrocie. Analogicznie należałoby potraktować rozpowszechnianie nieuzasadnionych projekcji cenowych.

4. Ostatnia z omawianych tutaj grupa działań manipulacyjnych polega na ograniczaniu dopływu papierów wartociowych na rynek. Jako hipotetyczny przykład można podać działalnoć podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, które bezzasadnie ogranicza liczbę przyjętych zleceń, aby utrzymywać cenę papieru na pożądanym poziomie.

Poważny problemem stanowi dowiedzenie, że zostały popełnione czyny zabronione. W zasadzie jako przesłanki ustalenia, że doszło do spekulacyjnego obrotu papierami wartociowymi przyjmuje się fakt, że zaistniała seria transakcji dotyczących tego samego papieru wartociowego, stworzono rzeczywiste lub pozorne zainteresowanie konkretnym papierem, oraz stwierdzono u sprawcy zamiar nakłonienia inwestorów do zakupu, bądź sprzedaży pewnego waloru.

Mechanizm takich działań jest stosunkowo skomplikowany, czasami wymaga od sprawcy dokonania sprzedaży lub zakupu akcji, na których pozornie traci. Dopiero przeledzenie tych transakcji w dłuższym przedziale czasu może doprowadzić do wniosku, że ich celem jest ponowny zakup bądź sprzedaż akcji po korzystniejszej cenie.

Podobne prace

Do góry