Ocena brak

Manipulacja i perswazja w polityce

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

Manipulacja- w znaczeniu ogólnym to metoda wpływania na ludzi, która polega na zakamuflowanym kształtowaniu- bez ich wiedzy i woli- poglądów, wartości, emocji i zachowań. Manipulować można treścią i sposobem przekazywania informacji. Z punktu widzenia etyki ,każda manipulacja jest zachowaniem niemoralnym. W społeczeństwie demokratycznym manipulacja jest bardziej wyrafinowana i mniej widoczna, używana przez polityków w kampaniach wyborczych.

W politologii rozumiana jest jako metoda osiągania celów politycznych przez niejawne oddziaływanie na świadomość i zachowania jednostek oraz grup społecznych, której manipulator ukrywa lub przedstawia w nieprawdziwym świetle elementy działania politycznego, jego cele , podmiot, metody i skutki. Stosowana jest zwykle wtedy, gdy podmiot:

 • Liczy się z silnym oporem ze strony otoczenia społecznego wobec projektowanych działań

 • Nie można ujawnić przesłanek, przebiegu skutków działania

 • Nie posiada społecznej legitymacji

 • Napotyka na nieporozumienie własnych intencji

 • Nie dysponuje wystarczającym czasem i środkami na działania perswazyjne.

Tendencja do manipulowania wzmacniana jest też makiawelicznym rozumieniem funkcji polityki i władzy, autorytarnymi predyspozycjami osobowości podmiotów ,siłą motywacji utrzymania bądź zmianami pełnionych ról politycznych. Wiążę się w większości przypadków z nierespektowaniem dobra i interesów innych podmiotów, łamaniem norm moralnych, oszukiwaniem i kłamstwem. Kryteria politycznej użyteczności wskazują na trojakie skutki manipulacji: pozytywne, negatywne i mieszane przy czym stopniowalność ich opiera się m.in. na zasadzie wyboru mniejszego zła.

Podstawowe techniki manipulacyjne: blokowanie, opóźnianie, fabularyzowanie, fragmentaryzowanie, zmniejszanie lub zwiększanie znaczenia pewnych informacji, przekazywanie fałszywych lub nieweryfikowalnych informacji, zwiększanie poczucia zagrożenia, lęku strachu, stosowanie prowokacji, wzbudzanie sytuacji derywacyjnych, kanalizacja ideałów, moralizatorstwo, etykietowanie i ośmieszanie, ingracjacja itp.

Perswazja- metoda polegająca na przekonywaniu ludzi do zaakceptowania pewnych poglądów i wynikających stąd zmian zachowań. Jest oparta na : racjonalnej argumentacji, oddziaływaniach emocjonalnych, stosuje informacje prawdziwe. Skuteczność jej w oddziaływaniach politycznych uwarunkowana jest: poziomem konfliktów w społeczeństwie, liczbą rywalizujących ośrodków decyzyjnych przekazujących zazwyczaj sprzeczne i odmienne informacje o tych samych zdarzeniach, powtarzalnością informacji w różnych mass mediach, siłą więzi łączących odbiorców z nadawcą, trafnością argumentacji.

Wadą jej jest powolność osiągania celu ,a także praktyczna nieprzewidywalność skutków- nie można uniknąć tzw. szumów, odbiorcy reagują na informacje zgodne z mechanizmem dysonansu poznawczego, intelektualno- emocjonalne oddziaływania danego podmiotu mogą zostać wyparte przez najbardziej atrakcyjnie zabiegi podmiotów.

Rodzaje perswazji:

 • Racjonalna: fakty, realne korzyści z przyjęcia przekazu

 • Emocjonalna: nieracjonalna, odwoływanie się do emocji pozytywnych bądź negatywnych odwołanie się np. do autorytetu czy woli boskiej

Techniki perswazji:

 • Technika marchewkikorzyść z przyjęcia komunikatu

 • Strategia kija – negatywne koszty niepodporządkowania się

 • Technika emocji dodatnichprezentacja treści silnie sugerująca poczucie dumy czy komfortu

 • Technika emocji ujemnych – odrzucenie przekazu wiąże się ze wstydem

Podobne prace

Do góry