Ocena brak

MANDAT PREZYDENCKI

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

1. Konstytucja nie określa terminu objęcia urzędu przez nowo wybranego prezydenta. Należy przyjąć, że objecie urzędu powinno mieć miejsce następnego dnia po ostatnim dniu kadencji poprzednika. Jeżeli natomiast urząd prezydenta został opróżniony przed upływem kadencji, nowo wybrany prezydent powinien objąć urząd w najkrótszym możliwie terminie po ogłoszeniu wyników wyborów. Objecie urzędu następuje po złożeniu Przysięgi wobec zgromadzenia Narodowego. Dopiero od tego momentu osoba, która wygrała wybory prezydenckie zostaje prezydentem i może wykonywać kompetencje należącego do tego organu.

2. Wygaśnięcie mandatu prezydenckiego

Kadencja prezydenta trwa pięć lat, może ona ulec przedłużeniu wyłącznie w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, a to w związku z zakazem przeprowadzania wyborów w czasie stanu nadzwyczajnego i przez 90 dni po jego zniesieniu.

W przypadku upływu kadencji, czas przerwy międzykadencyjnej nie powinien przekroczyć kilkunastu godzin. W razie stwierdzenia nieważności wyboru prezydenta lub objęcia urzędu przez nowo wybranego prezydenta okres przerwy międzykadencyjnej może wydłużyć się.

Mandat prezydencki może również wygasnąć przed upływem pięcioletniej kadencji, w wyniku opróżnienia urzędu z powodu:

  1. śmierci,

  2. zrzeczenia się urzędu,

  3. złożenia z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu,

  4. uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego.

Podobne prace

Do góry