Ocena brak

Małżeństwo - Zasady uznawanego prawnie pochodzenia

Autor /Zack Dodano /03.08.2011

Małżeństwo nie tylko wpływa na status małżonków i ich krewnych, lecz także na-rzuca rodzicom szereg obowiązków w stosunku do dzieci i określa status dzieci po-przez ich związek z rodzicami. Na mocy powszechnej zasady ślubnego pochodzenia dziecko otrzymuje pełny sta-tus cywilny i plemienny tylko wskutek legalnego małżeństwa rodziców.

Usankcjonowanie legitymizacji dokonuje się niekiedy poprzez kary nałożone na rodziców, niekiedy poprzez ograniczenia, którym podlegają nieślubne dzieci, niekiedy znowu poprzez nakłanianie do adoptowania dzieci lub wskutek uznania ich przez domniemanego ojca lub innego mężczyznę. W związku z tym ostatnim punktem należy zauważyć, że dzieci muszą zawsze zwró-cić w późniejszym  życiu to, co otrzymały wcześniej. Sędziwi rodzice są zawsze na utrzymaniu swych dzieci, zwykle żonatych chłopców.

Dziewczęta wychodząc za mąż często wnoszą swym rodzicom jakiś rodzaj wynagrodzenia, a potem nadal im poma-gają i opiekują się nimi. W zależności od tego, czy mamy do czynienia ze społeczeń-stwem matrylinearnym czy patrylinearnym, narzucony dzieciom obowiązek prawnej solidarności łączy je z ojcem lub matką. Jedną z najważniejszych prawnych implikacji małżeństwa jest to,  że określa ono stosunek dzieci do szerszych grup: społeczności lokalnej, klanu, grupy egzogamicznej i plemienia. [...]

Podobne prace

Do góry