Ocena brak

Małżeństwo - Poligynia

Autor /Zack Dodano /03.08.2011

Jest to forma małżeństwa, w którym kilka żon jest związanych z jednym mężem. Każda z nich posiada status legalnej małżonki, a ich dzieci są uważane za legalnych potomków męża. Poligynia jako instytucja występuje we wszystkich częściach  świata. Istnieje bardzo mało plemion, o których wiemy, gdzie mężczyźnie, jeżeli tylko może, nie wolno wejść w więcej niż jeden związek.

Wiele ludów uważano za monogamiczne, lecz trudno wywnioskować z danych, które mamy do dyspozycji, czy monogamia jest do-minującą praktyką, ideałem moralnym czy instytucją chronioną przez sankcje. Należy zarazem pamiętać,  że poligynia nie jest nigdy praktykowana w całej społeczności: nie może istnieć społeczność, w której każdy mężczyzna miałby kilka  żon, ponieważ wy-magałoby to niezwykłego nadmiaru kobiet. Drugim ważnym punktem odnośnie do po-ligynii, który rzadko się jasno uwydatnia, jest to, że w rzeczywistości nie jest to forma małżeństwa fundamentalnie różna od monogamii, a jest raczej monogamia wieloraką.

Jest to w gruncie rzeczy powtórzenie kontraktu małżeńskiego, który się zawiera kolejno z każdą  żoną, ustanawiając indywidualny stosunek między mężczyzną i każdą z jego małżonek. Z reguły na każdy stosunek wpływają prawnie i ekonomicznie pozostałe. Tam, gdzie każda z żon ma swe oddzielne gospodarstwo, a mąż odwiedza je na zmianę, małżeństwo poligyniczne bardzo przypomina czasowo przerywaną monoga-mię. W takich przypadkach istnieje kilka indywidualnych małżeństw, w których urządzenia domowe, gospodarkarodzicielstwo, a również elementy prawne i religijne z reguły na siebie nie zachodzą. Poligynia z oddzielnymi gospodarstwami jest bardziej powszechna. [...]

W wielu przypadkach przyczyna poligynii ma charakter ekonomiczny i polityczny. [...] Większość  żon może powiększać nie tylko bogactwo mężczyzny, lecz także jego społeczne znaczenie, sławę i autorytet, obok wpływu, jaki ma wielość dzieci. Dlatego w wielu społecznościach Bantu w Afryce  żądza posiadania wielu  żon jest jednym z przewodnich motywów w życiu każdego mężczyzny, natomiast fakt, że w wielu spo-łecznościach melanezyjskich i polinezyjskich poligynia jest przywilejem wodza, świad-czy o prestiżu społecznym z nią związanym.

Podobne prace

Do góry