Ocena brak

Małżeństwo - „Małżeństwo przez kupno”

Autor /Zack Dodano /03.08.2011

Zbytnie podkreślanie i hipostazowanie ekonomii jako  vera causa  i istoty małżeń-stwa jest tak samo błędne jak wyrywanie z kontekstu pewnej tylko cechy ekonomicz-nej i nadawanie jej specjalnej nazwy, a przez to tworzenie sztucznego bytu. Czyniono tak szczególnie w stosunku do darów  ślubnych, a specjalnie — gdyby były one ofia-rowane przez męża.

Mniej lub bardziej okazałe dary od męża dla rodziny żony przy zawieraniu małżeństwa występują bardzo często. Termin małżeństwo przez kupno” zastosowany do takich darów izoluje je zazwyczaj z ich prawnego i ekonomicznego kontekstu, wprowadza pojęcie transakcji handlowej w odniesieniu do małżeństwa, cze-go w kulturach pierwotnych się nie spotyka, i stanowi jeszcze jeden punkt wyjścia dla błędnych spekulacji na temat genezy małżeństwa.

Prezenty ślubne powinno się traktować zawsze jako ogniwo — czasami bardzo istotne, a czasami bez znaczenia — w całym  łańcuchu usług i darów, wymienianych w czasie trwania całego małżeństwa. [...] Dawanie prezentów jest przez to transakcją wiążącą raczej dwie grupy niż dwie jednostki, co znajduje swój wyraz w takich insty-tucjach, jak dziedziczenie  żon, sororat, lewirat itp. Zrozumieć znaczenie darów  ślub-nych można tylko na tle szerszego systemu wzajemności ekonomicznej między mę-żem i żoną, rodzicami i dziećmi, rodzinami i klanami ze strony matki i ze strony ojca.

[...] W pewnych społecznościach bilans darów wychodzi tak bardzo na korzyść męża, że zamiast kupna żony moglibyśmy mówić o kupowaniu męża (północni Mas-simowie, plemiona z wybrzeża Kolumbii Brytyjskiej, Tehuelches w Patagonii, Ja-kuci). Jednakże oba te pojęcia: zarówno „kupno żony”, jak i „kupno męża”, są oczy-wiście nie do przyjęcia. [...]

Podobne prace

Do góry