Ocena brak

Makrostruktury społeczne

Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011

Makrostrukturaukład który wyznacza ramy i kierunki życia społecznego; charakteryzuje się: wielokrotną złożonością, skomplikowaniem powiązań między elementami, względną odpornością wobec ingerencji i dezintegracji, wspólnotą kultury, są względnie duże. 

Własności makrostruktur:

-samoistnośćmakrostruktura, to niezależny, zamknięty świat społeczny, w przeciwieństwie do mikrostruktur, które nie są samoistne i egzystują w ramach makrostruktur

-samoreferencja – rozwój makrostruktur jest autonomiczny, odbywa się w pewnych zamkniętych ramach, odgrodzonych od świata zewnętrznego, gdzie układem odniesienia jest struktura sama dla siebie

-samowystarczalność – w przeciwieństwie do mikrostruktur

Makrostruktury tworzą dla mikrostruktur kierunki i ramy rozwoju. Mogą ulegać destrukcji i dezintegracji w wyniku negatywnego działania mikrostruktur

Przykłady mikrostruktur:

-do niedawna były nimi społeczeństwa narodowe, ale pod wpływem postępującego procesu globalizacji stały się one mezostrukturami

-wg Gurwitcha to klasy społeczne są zamkniętymi światami, są całkowicie niekompatybilne między sobą;

Marks uważał, że klasy nie są makrostrukturami -makrostrukturami mogą być np.: klasy, warstwy, stany, ruchy społeczne, etnosy, ludy, narody.

Pokolenia jako makrostruktury

Problematykę tą przedstawiali m.in. Manheim oraz Ossowska. Comte w XIX wieku wiązał proces rozwoju społecznego z wymianą pokoleń (około 30-letni okres aktywności życiowej) – po pokoleniu ojców, następuje pokolenie synów. Simmel twierdził, że solidarność oparta na podstwach przynależności wiekowej stanowi podstwaę zachowania spójności społecznej (podziały na pokolenia są ważniejsze niż podziały polityczne czy klasowe).

Ortega-y-gasset wyróżniał w każdym społeczeństwie 4 pokolenia:

- pokolenie odchodzące, utożsamiane z istniejącym stanem rzeczy

- pokolenie sprawujące władzę – uzurpuje sobie prawo do wpływania do rzeczywistości

- pokolenie kontestatorów – poszukuje dla siebie miejsca, wstępuje w obieg wymiany właddzy

- pokolenie młodych – poszukuje własnej tożsamości, mające pretensje do otaczającej formy społ.przekonanie że wszyscy ludzie należą do jakiegoś pokolenia.

W socjologii jednak dominuje koncepcja, że nie wszystkim rocznikom dane jest uczestniczyć w jakimś pokoleniu.

Manheim wyróżnił 3 warstwy problemowe w pokoleniu:

- kwestia pokoleniowej lokalizacji (przynależność do grupy wiekowej i związana z nią wspólnota doświadczeń) – pokolenie ma tu wiele wspólnego z klasą społeczną

- pokolenie jako aktualność (pokolenie jako aktor społeczny który pokazuje swój potencjał w rzeczywistych sytuacjach i konfliktach społecznych)

- pokolenie jako jednostka życia społecznego – wszystkie podmioty, które podzielają obowiązujące postawy.

Podobne prace

Do góry