Ocena brak

MAKROSTRUKTURY – NARÓD i PAŃSTWO

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Państwo, Naród, wspólnota składająca się z makrostruktur, wzajemnie na siebie oddziałujących i zależnych od siebie. Pierwszą strukturą jest ludność danego narodu, państwa, którą cechuje, liczebność, status społeczny, materialny, pozycja w grupie, wykształcenie, wielowarstwowość klas.

Poprzez akt urodzenia stajemy się członkami danego państwa bez naszej zgody otrzymując nie tylko prawa, ale i obowiązki. Makrostruktura ludności jest dalece złożona i skupia swoją uwagę na licznych strukturach grup małych, które zajmują pewne terytorium, (makrostruktura terytorialna). Jest ona wyznaczona i określona granicami państwa. Występuje ścisła zależność pomiędzy ludnością a terytorium, oznacza możliwość funkcjonowania i działania tej ludności na określonym terytorium.

Na tym wyznaczonym terenie działa aparat państwowy tj., Prezydent, Parlament, Rząd, wojsko,(makrostruktura władzy), zajmujący się kierowaniem, rządzeniem co świadczy o polityczności tej struktury. Różne grupy dążą do zdobycia władzy poprzez ideologie albo programy polityczne, kierując się zjednaniem sobie określonych warstw społecznych co pozwala im sądzić iż ta władza będzie służyć danej klasie społecznej. Aparat państwowy podporządkowuje sobie ludność używając środków przymusu za pomocą urzędów, ustanowionego prawa, wymiaru sprawiedliwości.

Cała wspólnota danego państwa ma określony cel i to je łączy, zachowanie suwerenności czyli niezależność, swoboda podejmowania decyzji, tożsamości narodowej tj., język, kultura, przywiązanie do tradycji, gotowość obrony granic własnego państwa.

Do góry