Ocena brak

Majątek trwały i obrotowy

Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011

 

MAJĄTEK TRWAŁY(aktyywa trwałe):do tego są zaliczane w przedsiębiorstwie składniki funkcjonujące w tej samej postaci przez długi czas,obsługujące wiele cykli gospodarczych, zużywające się stopniowo.Do tej grupy należą te skł. majątku, których przewidywany okres użytkowania wynosi ponad rok. 

MAJĄTEK OBROTOWY(aktywa obrotowe):rzeczowe i finansowe elementy majątku przedsiębiorstwa charakteryzujące się zmianą postaci naturalnej w stosunkowo krótkim czasie. Uczestnicząc w cyklu gospodarczym,ciągle zmieniają swoją postać.

Wyodrębnienie majątku trwałego i obrotowego powoduje konieczność określania potrzeb finansowych przedsiębiorstwa,sposobu uwzględniania w kosztach zużywanego majątku oraz gospodarowania tymi składnikami.

Majątek trwały może występować w przedsiębiorstwie w formie:wartości niematerialnych i prawnych;rzeczowego majątku trwałego; należności długoterminowych;inwestycji długoterminowych.

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez przedsiębiorstwo prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania. Do wartości niematerialnych i prawnych należą:koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej;koszty prac rozwojowych;wartość firmy;inne wartości niematerialne i prawne(prawa autorskie,prawa do projektów, wynalazków, patentów,licencje,programy komputerowe,znaki towarowe).

Rzeczowe skł.majątku trwałego to:grunty własne,prawo wieczystego użytkowania gruntu;budynki i budowle,w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;urządzenia techniczne i maszyny;środki transportu;pozostałe środki trwałe;środki trwale w budowie.

Należności długotermionowe obejmują ogół należności, których okres wymagalności jest dłuższy niż 12 miesięcy,licząc od dnia bilansowego.

nwestycje długoterminowe -aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Inwestycje długoterminowe mogą mieć formę nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych,aktywów finansowych.

Majątek trwały to majątek użytkowany dłużej niż rok/obrotowy-mniej niż rok.

Podobne prace

Do góry