Ocena brak

MADAGASKAR - walki 1942 r.

Autor /mis Dodano /25.02.2011

Duża wyspa (595 tys. km2) na Oce­anie Indyjskim u wybrzeży Afryki, w chwili wybuchu II wojny świato­wej pozostawała we francuskim władaniu (od końca XIX w.). Gu­bernator wyspy po upadku Francji w czerwcu 1940 r. złożył deklarację wierności rządowi *Vichy, co wo­bec zawarcia traktatu Vichy-Japonia 29 lipca 1941 r. stwarzało niebezpie­czeństwo zbudowania przez Japoń­czyków na Madagaskarze bazy dla okrętów. W marcu 1942 r. rząd bry­tyjski dzięki amerykańskiej operacji *„Magic" poznał treść depesz rządu niemieckiego próbującego skłonić Japonię do okupacji wyspy. W tej sytuacj i dowództwo wojsk brytyj­skich zdecydowało się opanować bazę morską Diego Suares na pół­nocnym krańcu Madagaskaru, kie­rując do walki dwie brygady oraz No. 5 Commando (dowódca gen. Robert Sturges).

W nocy z 4 na 5 maj a 1942 r. 5 brytyjskich okrętów desantowych oraz 10 transportow­ców (wśród nich polski transatlan­tyk Sobieski), osłanianych przez okręty *Force H z Gibraltaru i Flo­ty Wschodniej (2 pancerniki, 2 lot­niskowce, 2 krążowniki, 9 niszczy­ciel i oraz trałowce, korwety i jedno­stki pomocnicze) dowodzone przez wiceadm. E. N. Syfreta, rozpoczęło operację desantową w rejonie bazy Diego Suares. Do godz 6.30 na brzegu znalazło się 2 tys. żołnierzy, którzy nie napotkali większego opo­ru wojsk francuskich. W nocy z 6 na 7 maja druga grupa żołnierzy gen. Sturgesa dokonała desantu w rejonie Antsirane, aby odciągnąć siły fran­cuskie z głównego miejsca inwazji. Nad ranem w rejonie desantu opór wojsk francuskich ustał. Pierwotny plan przewidujący opanowanie Diego Suares został wykonany, jed­nakże w wyniku interwencji dyplo­matycznej premiera Afryki Połu­dniowej Jana Christiaana Smutsa władze brytyjskie zdecydowały się opanować cały Madagaskar.

10 września 1942 r. oddziały alianc­kie dokonały desantu na zachodnim wybrzeżu w rejonie Mąjunga i dalej na południu - pod Morondava. 18 i 29 września alianci wylądowa­li w innych rejonach na południu i wschodzie wyspy. 29 września wojska alianckie zajęły stolicę Ma­dagaskaru Tananariwę, a 6 listopada garnizon francuski przerwał walkę. Na Madagaskarze zginęło 109 żoł­nierzy alianckich i prawdopodobnie200 francuskich. Na mocy układu zerwanego 14 grudnia 1942 r.w Londynie rząd brytyjski przekazałwyspę Komitetowi Wolnej Francji,w którego imieniu władzę objął gen.Paul Legentilhomme.

Podobne prace

Do góry