Ocena brak

Macierz Logiczna

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011

Charakterystyka

Macierz logiczna jest jednym z narzędzi wykorzystywanych w metodzie PCM (Project Cycle Management). Metoda ta została stworzona w późnych latach 60-tych ubiegłego stulecia w celu wspierania amerykańskiej US Agency of International Development w systemie planowania i oceny projektów. Jej użycie jest wymagane przez Komisję Europejską od roku 1993 jako część systemu Zarządzania Cyklem Projektu. Metoda ta wspiera takie procesy analityczne jak: planowanie i zarządzanie. Znajduje ona zastosowanie w 4 spośród 5 etapów cyklu życia projektu:

  • identyfikacji,
  • formułowania,
  • wdrożenia,
  • oceny i audytu.

Rezultatem stosowania Metody Macierzy Logicznej jest Macierz Logiczna, która pozwala pokazać cele projektu w systematyczny i logiczny sposób. Dzięki temu daje możliwość zobaczenia relacji przyczynowo skutkowej pomiędzy różnymi poziomami celów. Pokazuje również jak sprawdzać czy cele te zostały osiągnięte.

Tworzenie Macierzy Logicznej składa się z 2 etapów:

analizy,

planowania.Etap Analizy

Na etapie analizy jednym z kluczowych zagadnień jest


1.Analiza interesariuszy. Interesariuszami są osoby, grupy ludzi, instytucje lub firmy, które mogą być zainteresowane sukcesem lub porażką projektu (zarówno jako wdrażający, beneficjenci lub przeciwnicy).

Rozróżnia się następujące typy interesariuszy: interesariusze(osoby lub instytucje, które mogą pośrednio lub bezpośrednio wpływać na projekt), beneficjenci(ci, którzy w jakiś sposób skorzystają z wdrożenia projektu): grupę docelową + beneficjentów końcowych, partnerzy projektu(ci, którzy wdrażają projekt).


2. Analiza problemu. Ma na celu zidentyfikowanie negatywnych aspektów obecnej sytuacji i określenie relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy zidentyfikowanymi problemami. Jako rezultat określenia zakresu badania, zdefiniowania ważniejszych problemów, z jakimi spotykają się beneficjenci lub grupy docelowe powstaje Drzewo Problemów.


3. Analiza celu. Składa się z trzech kroków: a) opisania sytuacji w przyszłości po naprawieniu problemów b) zweryfikowania hierarchii celów c) przedstawienia relacji pomiędzy środkami a rezultatami na wykresie


4. Analiza strategii. Polega na określeniu sposobu i zakresu prac projektu, który rozwiąże zidentyfikowane wcześniej problemy. Wybrana strategia stworzy pierwszą kolumnę Macierzy Logicznej identyfikującą Ogólny Cel, Cel i potencjalne rezultaty.


Etap Planowania

Zebrane na poprzednim etapie dane umożliwiają stworzenie Macierzy Logicznej. Macierz dostarcza podsumowania etapu planowania projektu. Macierz Logiczna zawiera zazwyczaj Cel Ogólny, Cele i Rezultaty.


Opis projektu Wskaźniki Źródło weryfikacji Założenia Cel ogólny: Szeroki wpływ na rozwój do którego przyczynia się projekt - na poziomie krajowym lub sektorowym (pokazuje powiązanie z politykami lub/i tłem programu sektorowego) Mierzy w jakim rozmiarze projekt przyczyni się do celu ogólnego. Jest stosowany podczas oceny. Chociaż czasami nie jest odpowiednie, żeby sam projekt sprawdzał i zbierał tą informację. Źródła weryfikacji informacji i metod stosowanych do zbierania i raportowania jej (uwzględniając: kto, kiedy, jak często) Cel: Rezultat rozwoju na koniec projektu - bardziej szczegółowe oczekiwanie korzyści grup/y docelowej Pomaga odpowiedzieć na pytanie: 'Skąd będziemy wiedzieli, że cel został osiągnięty'? Powinien uwzględniać odpowiednie szczegóły ilościowe, jakościowe i harmonogramu. Źródła informacji i metod stosowanych do zbierania, raportowania jej (uwzględniając: kto, kiedy, jak często) Założenia (czynniki poza kontrolą kierownictwa projektu), które mogą wpływać na relację: powód - cel. Rezultaty: Bezpośrednie/fizyczne rezultaty(produkty i usługi), które projekt dostarcza, i które w większości są pod kontrolą kierownictwa projektu Pomaga odpowiedzieć na pytanie: 'Skąd będziemy wiedzieli, czy rezultaty zostały dostarczone?' Powinno zawierać odpowiednie szczegóły w wymiarze jakościowym, ilościowym i harmonogramu Źródła informacji i metod stosowanych do zbierania, raportowania jej (uwzględniając: kto, kiedy, jak często) Założenia (czynniki poza kontrolą kierownictwa projektu), które mogą wpływać na relację: powód - cel. Czynności Zadania (program prac), które trzeba zrealizować, by dostarczyć planowane rezultaty.

(opcjonalnie w samej macierzy)

czasami podsumowanie zasobów/środków jest umieszczone w tej komórce. czasami podsumowanie kosztów/budżetu jest umieszczone w tej komórce

Dopiero na podstawie sporządzonej Macierzy Logicznej tworzy się harmonogramy działań i zasobów.


Harmonogram czynności: Jest sposobem analizowania i graficznego prezentowania czynności projektu. Harmonogram czynności powinien być ściśle powiązany z dostarczanymi rezultatami projektu, harmonogramem zasobów i budżetem. Następnie tworzony jest Harmonogram zasobów i budżet.


Po określeniu czynności do każdej z nich określane są zasoby konieczne do ich realizacji. Każdy z zasobów jest przydzielany do odpowiedniej kategorii kosztowej. Na tej podstawie określa się budżet

całego projektu.


Autor: Renata Dzieża
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry