Ocena brak

Machiavelli jako prekursor współczesnego rozumienia elit politycznych

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Machiavelli. uważał za oczywisty porządek feudalny. Podkreślał jednak wyraźnie rolę władcy. Pisał, iż „państwo bez władcy jest ciałem bez głowy. Lud jest niczym innym jak tylko zgromadzeniem ludzi, w którym wszystko poszłoby w rozsypkę, gdyby wszechpotężna władza rządowa nie czuwała w celu przeszkodzenia podziałowi”.

Widać więc, że rolę elity politycznej pełniła u niego władza wykonawcza. Stwierdza, że każda republika (czyli społeczeństwo funkcjonujące na zasadach demokratycznych, a nie tak jak w średniowieczu – feudalnych) może być szczęśliwa, jeśli tylko ma dobre prawa. Prawa te powinny być ustanawiane przez władzę wykonawczą, która pełni rolę elity politycznej.

Najistotniejszym dla zrozumienia procesów społecznych podziałów jest podział na klasę rządzącą i rządzoną, na elitę i nieelitę. Nauka o polityce i historii to przede wszystkim studium elity władzy, jej kompozycji, struktury oraz rodzajów związków zachodzących pomiędzy elitą i nieelitą. Zasadniczym przedmiotem zainteresowania wszystkich elit czy klas rządzących jest utrzymanie władzy i przywilejów. Rządy elity opierają się na sile i oszustwie, siła może być przez dłuższy czas skrywana albo służyć za straszak; oszustwo zaś nie musi pociągać za sobą świadomego posługiwania się podstępem. Cała struktura społeczna jest integrowana i utrzymywana przez formułę polityczną, mającą zazwyczaj związek z zasadniczo akceptowaną religią, ideologią czy mitem. Od czasu do czasu rządy elity w stopniu mniejszym lub większym zaspokajają potrzeby nieelity, ale najczęściej pozostaje to efektem ubocznym rządów.

W wypadku każdej elity występują zawsze dwie przeciwstawne tendencje:  a) arystokratyczna, za pomocą której dana elita pragnie zachować władczą pozycję swych członków i następców b) demokratyczna, za pomocą której usiłują sforsować zwarte szeregi elity ludzie z zewnątrz. Na dłuższą metę druga z wyżej wymienionych tendencji zawsze bierze górę. Walka społeczna czy klasowa zawsze trwa, a historia jest jej rejestrem. Okresowo występują gwałtowne zmiany w składzie i strukturze elit, to jest rewolucje społeczne.

Machiavelli i jego Książę są tak znani i oklepani, że ciężko wymyślić coś nowego. Sama nuda.

Podobne prace

Do góry