Ocena brak

Luki w prawie

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

 

Organy zajmujące się stosowaniem prawa napotykają w swej działalności lub w systemie prawnym. Jeżeli tym organem jest sąd lub inny organ wymiaru sprawiedliwości powołany do ferowania orzeczeń, szczególnie aktualna staje się sprawa wypełnienia luki w celu umożliwienia rozstrzygnięcia sporu.

Luka to biała plama na pewnym odcinku obszaru prawnego, pustka w miejscu, gdzie biorąc pod uwagę całokształt obowiązującego ustawodawstwa – przepisy powinny normować stosunki społeczne.

O luce w prawe mówimy w razie braku norm dla takiego stosunku społecznego, który – biorąc pod uwagę całokształt obowiązującego prawodawstwa – powinien być uregulowany.

Luki w prawie doraźnie wypełnia się za pomocą analogii. Znane są dwa rodzaje analogii:

  1. Analogia ustawy (analogia legis)

Występuje wtedy, gdy do jakiegoś stanu faktycznego stosowanie są normy prawne odnoszące się do innego, podobnego stanu.

  1. Analogia prawa (analogia iuris)

Istnieją luki w uregulowaniach prawnych dotyczących specyficznych spraw, które nie są podobne do żadnych innych uregulowanych w ustawie, dlatego też zastosowanie analogii ustawy nie jest wtedy możliwe. W takim przypadku sąd może oprzeć rozstrzygnięcie sprawy na stworzonej przez siebie normie. Stworzona norma nie ma charakteru trwałego i jest przeznaczona wyłącznie do rozstrzygnięcia danej sprawy.

Obowiązujące przepisy mogą zakazywać posługiwania się analogią lub ograniczać jej zastosowanie.

W prawie karnym stosowanie analogii jest niedopuszczalne. W tej gałęzi prawa przyjęła się bowiem powszechnie zasada, że karać można tylko za czyny, których dokonanie zabronione jest wyraźnie przez ustawę pod groźbą kary.

Podobne prace

Do góry