Ocena brak

Łuki tętnicze

Autor /Karoline Dodano /18.01.2012

Wkrótce po utworzeniu się pierwszych łuków tętniczych, w łukach skrzclowych drugich (gnykowych) i trzecich powstają łuki tętnicze drugie i trzecie łączące rozszerzoną w worek aorto wy (saccus aorticus) —część końcową pnia tętniczegoz aortami zstępującymi. Wkrótce potem łuki tętnicze pierwsze  drugie zanikają , natomiast w następnych łukach skrzelowych pojawiają się łuki tętnicze czwarte, szybko zanikające łuki piąte i łuki szóste. W ciągu dalszego rozwoju worek aortowy ulega rozszczepieniu w kierunku pnia tętniczego, co przedłuża obie aorty wstępujące. W ślad za tym rozszczepia się również pień tętniczy na pień aorty ostatecznej i pień tętnicy płucnej połączony z łukami tętniczymi szóstymi dającymi odgałęzienia do płuc.

Łuki tętnicze III utworzą teraz tętnice szyjne wewnętrzne (aa. carotides internat) wydłużające się w kierunku mózgowia i zużytkowiijące w tym celu również początkowe odcinki aort zstępujących; przez pączkowanie utworzą one tętnice szyjne zewnętrzne (aa. carotides exUrnae). Części aort wstępujących łączące łuki III i IV u i worzą tętnice s z y j n c w spó 1 n c (aa. carotides communes), na tomias t dalsze grzbie towe odcinki łączące łuki III i IV zanikają.

Luk tętniczy IV lewy utworzy ostateczny łuk aorty, prawy natomiast stanie się odcinkiem początkowym prawej tętnicy podobpjczykowej (a. subclaiia dextra). Jego bezpośrednim przedłużeniem poniżej tego łuku jest część aorty zstępującej prawej, do tego jednak tylko miejsca, gdzie odchodzi od niej jej gałązka segmentalna — późniejsza obwodowa część tętnicy podobojczykowcj, biegnąca w kierunku kończyny górnej. Poniżej jej odejścia aorta zstępująca prawa zanika aż do mitjsca zespolenia się z aortą zstępującą lewą. Część aorty wstępującej lewej leżąca poniżej łuku IV przedłuża łuk aorty w kierunku serca, zaś odpowiednia część aorty wstępującej prawej tworzy tętniczy pień ramienno-gło w o w y (truncus b rach iocephal icus).

Oba łuki VI powstają w VI łukach skrzelowych (łukach płucnych) i oddają gałęzie do płuc. Gałęzie te powstają nawet wcześniej jako odgałęzienia płucne worka aorto-wego i później dopiero łączą się z łukami szóstymi stając się ich gałęziami, jako tętnice płucne (aa. pulmonales) prawa i lewa; ich wspólny odcinek początkowy tworzy pień płucny (truncus pulmonalis). W ciągu dalszego rozwoju łuk VI lewy przekształca się w duży przewód tętniczy (ductus arteriosus ) prowadzący krew z pnia płucnego do aorty zstępującej. Odpowiedni odcinek VI łuku tętniczego prawego zanika.

Podobne prace

Do góry