Ocena brak

Łuk jarzmowy

Autor /gabriela Dodano /03.01.2012

Łuk jarzmowy (arcus zygomaticus) jest utworzony przez wyrostek jarzmowy kości skroniowej (processus zygomaticus ossis temporalis) i przez wyrostek skroniowy kości jarzmowej (processus temporalis ossis zygomatici), które łączą się skośnie przebiegającym szwem skroń iowo-j arzmowym (sutura temporozy-gomatica). Ścięgno mięśnia skroniowego przechodzi przyśrodkowo od łuku, dążąc do swego przyczepu na wyrostku dziobiastym żuchwy (processus coronoideus mandibulae). Wyrostek jarzmowy kości skroniowej (ryc. 212 i 226) rozpoczyna się dwiema odnogami; odnoga przednia ogranicza od przodu dół żuchwowy (fossa mandibularis) i tworzy do przodu od niego guzek stawowy (tuberculum articula-re, ryc. 226); odnoga tylna leży ku górze od dołu żuchwowego, a ku tyłowi, powyżej otworu słuchowego zewnętrznego, przechodzi w znany nam wał kostny, będący częścią końcową kresy skroniowej. Do górnego brzegu łuku jarzmowego przyczepia się powięź mięśnia skroniowego; brzeg dolny tworzy pole przyczepu dla mięśnia żwacza.

Podobne prace

Do góry