Ocena brak

Ludność wiejska i miejska w Polsce

Autor /Ernest Dodano /28.09.2011

LUDNOŚĆ MIEJSKA I WIEJSKA

Pierwszy powojenny spis ludności w 1946 r. wykazał prawie 32 % ludności miejskiej i - wskutek napływu do miast ludności wiejskiej - niewiele odbiegał od przedwojennego. Na ziemiach zachodnich i północnych natomiast, które przed wojną były znacznie silniej zurbanizowane, nastąpił przejściowy znaczny spadek ludności miejskiej do około 37%.Było to skutkiem dużego zniszczenia miast oraz osiedlania się na tych terenach głównie ludności rolniczej.

Po wojnie nastąpił szybki rozwój miast. Wiązało się to z forsowaną industrializacją. Kryzys lat osiemdziesią- tych przyniósł zahamowanie rozwoju miast. Poziom zurbanizowania poszczególnych regionów jest różny. Silniej zurbanizowane są obszary na zachód od linii Wisły. Do województw najsilniej zurbanizowanych należą : pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie jak również dawne łódzkie i warszawskie. Na drugim krańcu skali lokują się województwa wschodnie i karpackie np. lubelskie, podkarpackie.

Do góry