Ocena brak

Ludność Polski

Autor /Ernest Dodano /28.09.2011

Pojęcia:

Przyrost naturalny-to różnica pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów w ciągu roku.

Wskażnik przyr. natural.-służy do określania tempa przyrostu lub spadku liczby ludności.

Migracje wewnętrzne-przemieszczanie się ludności wewnątrz kraju,przeważnie migracje ludności ze wsi do miast doprowadziły one do:

a)zwiększenia liczby mieszkańców istniejących miast, powiększenia obszarów tych miast i powstania nowych miast(proces urbanizacji).

b)zwiększenia udziału ludności zamieszkałej w miastach w ogólnej liczbie ludności Polski(wskażnik urbanizacji).

c)wylud- niania się niektórych obszarów wiejskich.

Aglomeracja- to skupisko sąsiadujących ze sobą miast i osiedli.

Aglomeracja katowicka-to aglomeracja policentryczna, mieszka tu 3,6 mln osób,znajduje się tu 35 miast.

Aglomeracja warszawska-to aglomeracja monocentryczna, mieszka tu 2,4 mln osób,składa się z jednego dużego miasta i miastśrednich i małych.

Aglomeracja łódzka-mieszka tu 1 mln osób,składa się z jednego dużego miasta i miast średnich i małych.

Strefa podmiejska-jest to obszar o dużej liczbie osad powiązanych gęstą siecią dróg i kolei z miastami,niegdyś obszary typowo rolnicze.

Struktura gospodarki-udział poszczególnych działów gospodarki w tworzeniu produktu krajowego brutto.

Struktura zaludnienia-udział poszczególnych działów gospodarki w zatrudnianiu ludności zawodowo czynnej.

Przyczyny migracji ze wsi do miast(1946-1978)-przelu-dnienie wsi;chęć znalezienia pracy; gwałtowny rozwój przemysłu w ośrodkach miejskich Polski,który potrzebował pracowników.

Podobne prace

Do góry