Ocena brak

LUDNOŚĆ PAŃSTWA – pojęcie, sytuacja prawna

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Ludność państwa to zespół osób zamieszkujących jego terytorium i podlegających jego władzy zwierzchniej. W skład ludności państwa wchodzą jego obywatele oraz zamieszkujący jego terytorium cudzoziemcy, wśród nich również osoby o wielorakim obywatelstwie i bezpaństwowcy. Nie wchodzą w skład ludności osoby, którym na mocy prawa międzynarodowego przysługuje prawo eksterytorialności, jak szefowie obcych państw, członkowie korpusu dyplomatycznego i konsularnego, członkowie obcych sił zbrojnych, wyżsi funkcjonariusze organizacji międzynarodowych, delegaci innych państw na konferencje międzynarodowe.

Określenie statusu prawnego różnych grup jego ludności należy do wewnętrznej kompetencji państwa. Prawa jednostki reguluje również prawo międzynarodowe, np. umowy międzynarodowe dotyczące sytuacji cudzoziemców, udzielania pomocy prawnej, wspólnej walki z przestępczością itp. Jednostka ze swej strony zobowiązania jest do przestrzegania podstawowych zasad i norm prawa międzynarodowego i sama znajduje się pod jego ochroną.

Do góry