Ocena brak

Lokalizacja magazynów

Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011

Lokalizację magazynów, podobnie zresztą jak lokalizację wszystkich obiektów inwestycyjnych, opracowuję się w dwóch etapach.W pierwszym etapie ustala się tzw. lokalizację ogólną określaną dla magazynów na podstawie funkcji, planowanej oraz istniejącej już sieci magazynów i organizacji zbytu, lokalizacji produkcji oraz rodzaju transportu.

Funkcja magazynu i wynikający z niej zakres działania magazynu posiadają decydujący wpływ na ustalenie jego lokalizacji. Dlatego też inne kryteria będą stasowane do określenia lokalizacji magazynu hurtu, inne dla detalu, a jeszcze inne dla magazynu zaopatrzenia. Z funkcji magazynu, która powinna być ustalona możliwie dokładnie, musi wynikać jak największa ilość cech charakteryzujących dany magazyn, np. jego rodzaj, przewidywana wielkość obrotu towarowomateriałowego, branża, zasięg terenowy, ilość oraz wielkość obrotu z poszczególnymi odbiorcami, którzy będą korzystać z usług magazynu.

Ważnym czynnikiem wpływającym na lokalizację magazynów jest lokalizacja istniejącej już sieci magazynów, oraz planowania w perspektywie rozbudowa tej sieci. Niecelowe np. będzie budowanie w małej miejscowości magazynu hurtu przez inwestora, jeżeli w tej miejscowości istnieje już tego rodzaju magazyn.

O lokalizacji magazynu decyduje również lokalizacja produkcji. Magazyny obrotu towarowo - materiałowego powinny stanowić sieć zbliżającą towar do konsumenta, a materiał - do odbiorcy. Magazyny takie, mogą być również zrejonizowane w ośrodkach produkcyjnych z dala od odbiorcy, w celu kompletowania asortymentu produkowanych towarów lub gromadzenia rezerw zapewniających rytmiczność dostaw.

Warunki transportu materiałów i towarów dostarczanych do magazynu decydują również o jego lokalizacji. W zależności z jakich środków transportu (samochodowego, kolejowego, wodnego) będzie korzystał magazyn, powinien on być położony w sąsiedztwie drogi wodnej, linni kolejowej lub drogi kołowej.W drugim etapie ustala się lokalizację szczegółową uzależnioną od warunków terenowych, jakości i wielkości terenu przeznaczonego pod budowę magazynu oraz od warunków bezpieczeństwa przeciw pożarowego.

Wybór odpowiedniego miejsca na magazyn w konkretnej miejscowości napotyka często na wiele trudności z uwagi na skomplikowane warunki lokalne. Pod budowę magazynu należy przeznaczyć wolny od zabudowy teren, w pobliżu szlaków wodnych lub kolejowych oraz drogi umożliwiającej szybki dowóz i odbiór towaru przez samochody ciężarowe. Plac powinien znajdować się w obrębie osiedli mieszkaniowych ze względu na zatrudnionych w magazynie pracowników. Musi to być teren nie tylko o odpowiedniej wielkości, ale również odpowiadać wymaganym warunkom jakościowym.

Niezależnie od rodzaju magazynu materiały w każdym z nich muszą być układane według ustalonego systemu. Miejsca przechowywania towaru powinny być rozplanowane tak by:

maksymalnie wykorzystać powierzchnię magazynową,

zapewnić łatwy dostęp do materiałów,

bezproblemowo utrzymywać czystość w magazynie.

Materiały muszą być składowane w usystematyzowany i przejrzysty sposób, zgodnie z którym towary i przedmioty pokrewnych branż układane są obok siebie. Przy rozmieszczaniu należy zwrócić uwagę na wzajemne, szkodliwe oddziaływanie produktów w celu uniknięcia przenikania zapachów lub składowania materiałów łatwozapalnych blisko łatwopalnych. Produkty szkodliwe dla ludzi muszą być oznaczone tabliczkami ostrzegawczymi. Towary dostarczone do magazynu należy układać w miejscach przeznaczonych na ich składowanie, sposób rozmieszczenia zależy od ich kształtu, objętości, ciężaru i rodzaju opakowania.

W magazynach o dużej powierzchni ułatwia pracę system oznakowania miejsc składowania. Symbolami określone są poszczególne budynki, sekcje i działy, szeregi, rzędy oraz konkretne miejsca składowania. Podstawowe elementy, które uwzględnia się przy ustaleniu wielkości powierzchni magazynu:

o wielkość i szybkość obrotu materiałowego,

o wielkość zapasów magazynowych,

o fizyczne i chemiczne właciwości materiałów,

o sposób ich pakowania,

o kształt magazynu,

o rozplanowanie miejsc składowych oraz przejść i przejazdów.

Magazyn składa się z:

 powierzchni składowej netto zajmowanej przez magazynowany towar, 

 powierzchni przeznaczonej do przyjmowania i wydawania towaru,

 powierzchni komunikacyjnej przeznaczonej dla przejazdów w magazynie transportem wewnętrznym,

 powierzchni administracyjno-biurowej i higieny pracy.Ważną częścią magazynów jest ich front ładunkowy, ktróry służy do sprawnego rozładunku dostarczonego towaru oraz do wysyłki produktów przygotowanych dla odbiorców. Każdy magazyn posiada rampy. Ich wielkość zależy od rodzaju i przeznaczenia, dzielimy je na:

boczne jednostronne przy budynku,

zewnętrzne czołowo-boczne,

zewnętrzne czołowe,

schodkowe,

o układzie piłowym.

Tak jak miejsca załadunku i rozładunku towarów (ramp) ważne jest także prawidłowe rozmieszczenie urządzeń do składowania. Duże magazyny wymagają stosowania wewnętrznego transportu mechanicznego, wózków widłowych przy operowaniu paletami, na których ułożony jest materiał.

Najczęściej buduje się magazyny w kształcie prostokąta. Magazyny służące do składowania materiałów muszą posiadać urządzenia magazynowe, które składując towar zabezpieczą go przed uszkodzeniem i umożliwiają w jak największym stopniu wykorzystanie powierzchni i pojemności budynku. Układ organizacyjny i układ zespołów magazynowych w przedsiębiorstwie zależą od wielkości i charakteru przedsiębiorstwa, warunków lokalowych oraz zakresu czynności jednostek organizacyjnych. Kierownikowi magazynu (w dużych przedsiębiorstwach) podlegają osoby opracowujące zagadnienia dotyczące organizacji pracy, wykorzystania powierzchni i pojemności magazynu, sposobu przechowywania i konserwacji.

Na całokształt prac magazynowych składa się wiele czynności o których pamiętać powinni pracownicy magazynowi wykonując swoje codzienne obowiązki: utrzymanie porządku, składowanie towarów w miejscach do tego przeznaczonych, zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa pracy, podporządkowanie się normom BHP.

Aby w magazynach można było zapobiegać niedociągnięciom systematycznie organizuje się kontrole. Polegają one na sprawdzeniu gospodarki magazynowej, która powinna być zgodna z zasadami.

Ocenę magazynu można także przeprowadzić ją na podstawie analizy: szybkości obrotu, kosztów eksploatacji,

wydajności pracy,

wykorzystania powierzchni i pojemności,

wykorzystania magazynowych urządzeń mechanicznych.

Kontrola prawidłowości gospodarki materiałowej w magazynie powinna polegać na sprawdzeniu:

-odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonych towarów,

-bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

-bezpieczeństwa i higieny pracy,

-ochrony przed kradzieżą i zniszczeniem.

Podobne prace

Do góry