Ocena brak

Logistyka marketingowa

Autor /indianer Dodano /31.03.2011

Przedsiębiorstwa działające obecnie na rynku zmuszone są do zainteresowaniasię i poświęcenia dużej uwagi sprawom zaopatrzenia i dystrybucji. Przyczyną takiej sytuacji jest współczesny rynek charakteryzujący się wysoką dynamiką zmianw sferze popytu, technologii i konkurencji. Wynikiem tych zmian jest koniecznośćbudowania strategii zorientowanych na finalnego odbiorcę.

Dlatego też wszelkie działania marketingowe podejmowane przez przedsiębiorstwo a dotyczące produktu, ceny czy dystrybucji są wspomagane przez logistykę,dzięki której przedsiębiorstwo może zwiększyć dostępność swojego produktu naobsługiwanych segmentach rynkach. Dzięki przenikaniu się wzajemnym logistykii marketingu wykształciło się pojęcie logistyki marketingowej, która kładzie nacisk na oczekiwania i potrzeby klientów. Powinno to stanowić przesłankę wszyszkich podejmowanych działań, zmierzających aby przedstawić ofertę odpowiednie-go produktu w wymaganej ilości, jakości oraz we właściwym czasie i miejscu, ma-jąc na uwadze również konieczność minimalizacji kosztów. Bowiem w niektórychprzypadkach całkowite koszty dystrybucji mogąosiągać poziom 30- 40% całkowitych kosztów produktów.

Całkowite koszty dystrybucji obejmują nie tylko koszty transportu, ale równieżkoszty zakupu, koszty zamówienia, koszty utrzymania zapasów (koszty kapitału,koszty składowania, koszty starzenia się, psucia i strat), koszty wyczerpania sięzapasów (utrata dobrej reputacji, dodatkowe zamówienia, utracona możliwość sprzedaży, strata klienta) oraz koszty administracji. Można to przedstawić następującymwzorem:

CKD = Kt + Km + Kz + Ks +Ko + Ku

gdzie:

Kt - koszty transportu,

Km - koszty utrzymania magazynów,

Kz - koszty przechowywania zapasów,

KS - koszty sterowania logistyką (związane z przyjmowaniem i realizacją zamówień),Ko - koszty opakowań,

Ku - koszty utraconych korzyści (wielkość nie zrealizowanej sprzedaży z powodu brakuproduktów lub opóźnień w dostawach, utracone przyszłe zakupy dotychczasowychi potencjalnych klientów z powodu utraty zaufania do dostawcy).

Logistyka marketingowa obejmuje nie tylko zagadnienia związane z dystrybu-cją jak to by wynikało z podziału kosztów prezentowanych powyżej, ale równieżzagadnienia związane ze strumieniami zasilającymi to przedsiębiorstwo w postacinp. surowców, półfabrykatów. Dlatego też logistykę marketingową można podzielić na dwa podsystemy: logistykę zaopatrzenia i logistykę dystrybucji.

Wszelkie działania podejmowane przez przedsiębiorstwo w ramach logistyki zaopatrzenia powinny zmierzać do tego, aby zapewnić przedsiębiorstwu ciągłość pracypoprzez dostarczenie na linie montażowe odpowiedniej ilości materiałów, surowców czy półfabrykatów w określonym czasie .

Typowymi zadaniami logistyki zaopatrzenia sąprzyjęcie i kontrola dostaw, magazynowanie i kontrola stanu, dyspozycje magazynowe, transport wewnątrzzakładowy, planowanie, sterowanie i kontrola strumieni materiałów i informacji.

Podobne prace

Do góry