Ocena brak

Logistyka i jej rodzaje

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

Logistyka jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw, a więc logistyka jest to system steriowania i regulacji przepływu przedmiotów materialnych (dóbr ekonomicznych) i informacji w układzie dostawca- producent- odbiorca. Istotą logistyki są stany ruchu i spoczynku wszystkich form przedmiotów objętych przepływem .

Elementami składowymi przepływów są: transport, magazynowanie, manipulowanie, sortowania, kompletowanie, znakowanie, pakowanie (surowców, materiałów, półfabrykatów, odpadów, surowców wtórnych, wyrobów gotowych, towarów).

Sprawne sterowanie ruchem dóbr materialnych i informacji w przedsiębiorstwie umożliwił: postęp logistyki wojskowej, rozwój technik transportu, rozwój informatyki, konieczność synchronizacji dostaw.

Rodzaje logistyki:

1. Wg kryterium instytucjonalnego: makrologistyka (np. szef przewozów towarowych na PKP, cały kraj); mikrologistyka- organizowanie sprawnego ruchu dóbr i towarów w obrębie przedsiębiorstwa; metalogistyka , pośrednia między makro a mikro logistyką; 2. Wg kryterium funkcjonalnego: logistyka zaopatrzenia przedsiębiorstwa w dobra ekonomiczne; logistyka produkcji; logistyka dystrybucji.

W produkcji i dystrybucji ważne są kanały logistyczne. W kanałach tych najważniejsze są punkty graniczne, czyli punkty styku różnych systemów organizacyjnych przez które przepływają dobra materialne i informacja.

Kanały logistyczne: kanały rzeczowe (płyną w nich materiały, surowce i półfabrykaty); kanały informacyjne (informacja ekonomiczna, przemysłowa itp.).

W kanałach logistycznych dochodzi często do konfliktu, są to: konflikty celów, konflikty roli, konflikty władzy, konflikt komunikacyjny.

W działaniach logistycznych określa się: system sterowania zapasami; zakres kooperacji w kanałach logistycznych; dostawców i odbiorców; ustala się poziom obsługi odbiorców; sieć magazynową i sieć dystrybucyjną; systemy informatyczne służące obsłudze przepływu informacji; rodzaj środków transportu i jednostek ładunkowych.

Formalna strona logistyki obejmuje: określoną koncepcję ruchu towarów i informacji, zbiór wzorców postępowania, program działania w tym zakresie.

Główne reguły logistyczne:

1. Tworzenie właściwych stosunków ,między dostawcami a odbiorcami; stosunki te powinny wynikać z współdziałania i wzajemnego zaufania; 2. Starać się wykorzystać nowe możliwości, jakie pojawiają się w związku z rozwojem rynku zaopatrzenia; 3. Starać się tworzyć wspólną infrastrukturę informatyczną i wspólne tzn. przylegające do siebie i współpracujące ze sobą systemy informatyczne; 4. Dążyć do prowadzenia wspólnych rachunków ekonomicznych, nowych przedsięwzięć i starać się równo dzielić korzyści między partnerami; 5. Wykorzystywać możliwości doradztwa, technologii, i transferu technologii w obsłudze ruchu towarów i informacji.

Żeby opracować określoną koncepcję logistyczną trzeba:

1. Badać bazę materialną ruchu towarów i informacji; 2. Badać kwalifikacje kadry kierowniczej i pracowników służby logistycznej; 3. Badać wszystkie możliwe rozwiązania organizacyjne i informatyczne w zakresie sterowania zaopatrzeniem , produkcja i zbytem w powiązaniu z dostawcami i odbiorcami; 4. Szczegółowo zanalizować otoczenie przedsiębiorstwa zwracając uwagę na następujące kwestie: pozycję firmy na rynku zaopatrzeniowym, dokładną charakterystykę dostawców, dokonać oceny możliwości zaopatrzenia konkurencji, oszacować ryzyko związane z określonymi koncepcjami logistycznymi, zmiany w otoczeniu kanałów logistycznych (w systemach podatkowych, kursach walut, systemach celnych, kredytowych), analizować tendencje na rynku usług transportowych i spedycyjnych; 5. Badać postęp techniczny w dziedzinach logistycznych

Wdrożenie określonej koncepcji logistycznej wymaga z reguły korzystania także z obcych koncepcji logistycznych. Trzeba więc kooperować z innymi podmiotami. Takie kooperowania może dotyczyć: uzgodnienia technologii przewozu; uzgodnienia rodzaju opakowań; uzgodnienia jednostek ładunkowych; uzgodnienia dokumentacji przewozowych ładunków; wspólnego wykorzystania określonych funkcji logistycznych; zlecenia pewnych funkcji innym jednostkom; korzystania z pakietów usług przedsiębiorstw które zajmują się projektowaniem i wdrażaniem systemów logistycznych.

 

 

Podobne prace

Do góry