Ocena brak

LOBBING - METODY WYKORZYSTYWANE W LOBBINGU

Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013

Spotkania indywidualne

Zazwyczaj lobbysta spotyka się z posłem, ministrem, urzędnikiem rządowym, z wybranym prominenckim politykiem.W trakcie spotkań lobbysta dostarcza ważnych informacji, przedstawia własne stanowisko i argumenty za nimprzemawiające. Przed spotkaniem każdy lobbysta musi dokładnie wiedzieć, co chce dzięki niemu uzyskać, czylipowinien wyznaczyć sobie konkretny cel. Zasada ta jest niezmienna zarówno dla inicjatorów spotkania, jak i osóbprzyjmujących zaproszenie do rozmowy. Jeśli argumenty zostały opracowane w formie materiałów pisemnych, to należy jedostarczyć przed terminem spotkania lub po jego zakończeniu.

Czas rozmowy indywidualnej z danym decydentem niepowinien przekroczyć 30 minut z uwagi na dość napięty plan dnia przedstawicieli władz. Poza tym zbyt długie spotkaniestwarza możliwość zmiany podjętej wcześniej decyzji. Dlatego lobbystę obowiązuje dobra organizacja i staranneprzygotowanie przed spotkaniem. Wpływa to również na formę materiałów pisemnych - pism czy oświadczeń: należyprzedstawiać w nich swoje stanowisko szybko, zwięźle i możliwie w sposób bardzo konkretny.

Wpływanie poprzez osoby trzecieInnym sposobem prezentowania swoich poglądów jest przedstawienie własnego stanowiska za pośrednictwempopierających lobbystę posłów. Udzielone przez nich wstawiennictwo i poparcie może przejawiać się w wygłaszaniuoświadczeń na forum parlamentu, rozmowach z innymi posłami, kierowaniu pism do innych członków Sejmu i Senatu.Lobbyści powinni starać się wpłynąć na kształt debaty parlamentarnej przy pomocy sprzymierzonych z nim posłów lubsenatorów.

Listy

Jednym z narzędzi stosowanych w lobbingu jest korespondencja, a w szczególności organizowanie kampanii pisanialistów lub zbiorowych petycji od wyborców. Największy wpływ na przebieg wydarzeń mają listy o podobnej treściprzychodzące w bardzo dużej ilości od obywateli „potencjalnych wyborców", gdyż mają one większe znaczenie dlapolityków i parlamentarzystów niż najbardziej racjonalna argumentacja indywidualnego lobbysty.Współpraca z mediamiAktywne zaznaczanie swojej obecności w mediach to również skuteczna metoda lobbowania. Organizowaniekonferencji prasowych, udzielanie wywiadów i składanie oświadczeń powinny stać się częścią składową działalności osóblobbujących na rzecz konkretnych przedsięwzięć.

Media mogą odegrać w lobbingu rolę pozytywną lub negatywną poprzezwywiady angażujące osoby czy instytucje zainteresowane w nagłośnieniu ważnych dla lobbujących grup problemów.Zarówno każdy pracownik public relations, jak i lobbysta powinien zadbać o dobre stosunki i warunki współpracyze środkami masowego przekazu. Media posiadają ogromną siłę perswazji, gdyż społeczeństwo postrzega je jakoobiektywne źródło informacji. Mogą być zatem bardzo przydatne w przekazywaniu zamierzonych informacji.

Dlatego teżfirmy zaangażowane w działalność lobbystyczną często prezentują swoje stanowiska w prasie, aby przekonać do swoichargumentów. Środki masowego przekazu są także niewyczerpanym źródłem informacji i dzięki dobrym stosunkom zdziennikarzami lobbyści mogą poznać nowe posunięcia swoich przeciwników. Współpraca lobbysty z mediami może byćskuteczna, jeśli przekazywane przez niego informacje i opinie będą na tyle atrakcyjne, aby zainteresować czytelnika bądźwidza, a także jeśli lobbysta będzie przestrzegał zasad nieudostępniania informacji niesprawdzonych lub nieprawdziwych.

Tworzenie koalicji

Kolejną techniką lobbowania na rzecz konkretnych kampanii jest budowanie koalicji, w tym również w parlamencie. Wcelu przeforsowania określonych decyzji grupy lobbujące mogą doprowadzać do sojuszów (nawet tylko tymczasowych)przeciwników politycznych. Działania lobbingowe skierowane do parlamentarzystów nie ograniczają się do spotkań wkuluarach sejmu, ale dotyczą również przyjęć, bankietów lub wytwornych kolacji, na które są zapraszane ważneosobistości.

Lobbing na szczeblu lokalnym

Budowanie poprawnych stosunków z decydentami powinno obejmować właściwe osoby już na lokalnym szczebluwładzy. Działania te nazywane są z języka angielskiego grass roots, czyli „najniższy poziom", co oznacza procesprzekazywania informacji na podstawowym poziomie, w który zaangażowana jest największa liczba uczestników.

Kampanie lobbystyczne oparte na „najniższym poziomie" różnią się od kampanii z udziałem koalicji parlamentarnych tym,że lobbyści zwracają się bezpośrednio do właścicieli prywatnych firm lub obywateli z prośbą o podjęcie działań orazwystąpienie ze swoimi postulatami.

Lobbing na poziomie władz lokalnych oznacza wpływanie na różne grupy odbiorców - od władz miasta i samorządu,aż po lokalne media oraz związki zawodowe.

Działania lobbystyczne nie powinny ograniczać się tylko do wyszukiwania i nawiązywania kontaktów naterenie Sejmu czy Senatu. Sprawy lokalnej społeczności także wymagają wsparcia lobbystów, dlatego nie należyignorować znaczenia okręgowych posłów. Rolą radnego jest reprezentowanie lokalnych interesów zarówno wśródmiejscowej społeczności, jak i przed rządem i jego członkami. Dlatego pozyskanie takiej osoby jako sprzymierzeńcamoże mieć niebagatelne znaczenie dla grupy lobbystycznej. Wpływa na to również fakt, że władza lokalna jest bardziejdostępna niż instytucje ogólnokrajowe.

PODSUMOWANIE

1)Lobbing jest jednym ze środków służącym do wywierania wpływu na decyzje polityczne i na kształt ustaw lubrozporządzeń poprzez uczestnictwo w procesie tworzenia, modyfikacji lub uchylania poszczególnych aktów prawnych.

2)Kolebką lobbingu jest Wielka Brytania, a sam termin pochodzi od słowa „lobby" - korytarz.

3)Adresatami działań lobbistycznych są osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji. Zadaniem lobbingu jestdostarczenie odpowiednich informacji decydentowi zaangażowanemu w opracowywanie ustaw lub przepisów wykonawczych.

4)W działaniach lobbystycznych należy wziąć pod uwagę różną publiczność:

a. rzeczników popierających dane stanowisko,

b. osoby nie wyrażające woli poparcia,

c. ludzi, których można przekonać do swoich racji.

5)Lobbing może mieć pozytywny wpływ na rozwój demokracji i gospodarki kraju, ponieważ pozwala tworzyć prawobardziej skuteczne i odpowiadające oczekiwaniom i potrzebom społecznym.

6)Lobbystów można podzielić generalnie na dwie grupy - na prowadzących działalność lobbingową we własnym imieniuoraz działających na zlecenie.

7)Lobbing może przybierać różne formy, które różnią się od siebie pod względem stopnia jawności działania, a takżecelów oraz sposobów działań.

8)Lobbing korzysta z różnych metod działania. Można wymienić tutaj: spotkania osobiste, wpływanie przez osoby trzecie,korespondencję, wykorzystanie mediów oraz tworzenie koalicji.

9)Ważną rolę odgrywa lobbing na szczeblu lokalnym („grass roots"), którego adresatem mogą być lokalne władze, medialub związki zawodowe.

Podobne prace

Do góry