Ocena brak

LOBBING - LOBBYŚCI I ADRESACI LOBBINGU

Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013

Działalność lobbystyczna może być prowadzona przez osoby, grupy, organizacje i instytucje.

Zasadniczym celem lobbingu jest osiągnięcie pożądanego wpływu na najważniejsze decyzje państwowe, zwłaszczalegislacyjne i administracyjne dotyczące funkcjonowania polityki i gospodarki. Takie cele wyznaczają odbiorców działańlobbystycznych.

Są nimi zazwyczaj:

- przedstawiciele rządu i jego agend,

- różnego typu gremia doradcze,

- politycy i parlamentarzyści,

- krajowe i zagraniczne mass media,

- opinia publiczna,

- wpływowe osobistości i moralne autorytety,

- wszystkie te osoby, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na charakter życia politycznego, gospodarczegoi państwowego.

Rodzaje lobbingu

Sposoby działania w ramach poszczególnych rodzajów lobbingu są zależne od rodzaju nadawcy, celów wyznaczonychdo osiągnięcia, a także stopnia etyczności prowadzonych działań.

Lobbing oficjalny polega na działaniu jawnym - grupy lobbujące oficjalnie zabiegają o poparcie dla swoich interesów.Jego przeciwieństwem jest lobbing partyzancki, tak zwany „piracki" czy „szeptany". Realizacja konkretnych przedsięwzięćodbywa się tu w sposób zakamuflowany, potajemny i bardzo często łączy się z tworzeniem protekcyjnych grup wpływu iwykorzystaniem niedozwolonych prawnie metod działania. Przyjmując za kryterium podziału cele działalnościlobbystycznej, można wyodrębnić lobbing konstruktywny, roszczeniowy, negatywny. Pierwszy z nich zmierza dowprowadzenia zmian w funkcjonowaniu mechanizmów życia gospodarczo-społecznego, ochrona interesówkonsumenta, troska o środowisko naturalne, akcje edukacyjne).

Celem lobbingu roszczeniowego są zazwyczaj różnego rodzaju przywileje, ulgi, podwyżki płac, zwolnienia celneJest on najczęściej wdrażany przez związki zawodowe, branżowe grupy nacisku, pracowników dużych zakładówprzemysłowych czy producentów rolnych.

Trzecią postacią jest lobbing negatywny, którego celem jest niedopuszczenie do zmian poprawiających funkcjonowaniesystemu prawnego czy administracyjnego.

Specyficzną odmianą lobbingu, znaną przede wszystkim z realiów włoskich jest clientelismo (klientyzm). Totworzenie protekcyjnych, towarzysko-kumoterskich układów w strukturach polityczno-gospodarczych. Głównym celempartii politycznych jest ulokowanie swoich ludzi w newralgicznych obszarach gospodarki.

W zależności od metod działania wyróżnia się lobbing bezpośredni i pośredni. W pierwszym przypadku działaniao charakterze lobbystycznym są prowadzone samodzielnie przez grupy interesu. Natomiast druga postać lobbingu -lobbing pośredni - polega na tym, że poszczególne grupy wpływu wykorzystują dla swoich celów inne grupy, instytucje,organizacje i opinię publiczną.

Podobne prace

Do góry