Ocena brak

LOBBING - ISTOTA LOBBINGU

Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013

Wprowadzenie w Polsce zasad demokracji wywołało konieczność wytworzenia się sposobów form wpływania nainstytucje sprawujące władzę zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Narzędziem, który pozwalarealizować te cele w sposób zorganizowany i zgodny z prawem, jest lobbing. Instytucja ta w Polsce dopiero siękształtuje, dlatego lobbing jest wciąż kojarzony - niesłusznie - z praktykami korupcyjnymi. Przypadki sprawnego iwłaściwego wykorzystania lobbingu przez poszczególne grupy interesów nie są częste, jednak z czasem ta formawpływu będzie nabierała znaczenia, dlatego warto pokrótce przedstawić najważniejsze jej aspekty.

Lobbing jest jednym ze środków służących do wywierania wpływu na decyzje polityczne i na kształt ustawlub rozporządzeń poprzez uczestnictwo w procesie tworzenia, modyfikacji lub uchylania poszczególnychaktów prawnych.

Kolebką lobbingu jest Wielka Brytania. Angielskie słowo „lobby" oznaczało korytarze lub pomieszczenia przylegającedo posiedzeń plenarnych parlamentu, w których nieformalnie spotykali się posłowie, politycy, przedstawiciele rządu.Podobne, choć nieco inne korzenie ma słowo „lobbing" w odniesieniu do tradycji amerykańskiej.

W początkowymokresie tworzenia się struktur demokratycznych ludzie czekali na prezydenta bezpośrednio przed Białym Domem, abyzapoznać go ze swoimi problemami i postulatami. Jednak w miarę powiększania się administracji, stało się to bardziejskomplikowane. Wtedy powstał zwyczaj wynajmowania innych osób, które w imieniu swoich zleceniodawców oczekiwałyna przedstawicieli rządu w korytarzach prowadzących do rozmaitych miejsc publicznych, gdzie pojawiali się przedstawicielerządu, aby przedstawić im zleconą sprawę.

Adresatami prowadzonych współcześnie działań lobbistycznych są osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji:posłowie, ministrowie, prasa krajowa i światowa, opinia publiczna, inni lobbyści oraz każdy, kto w sposób bezpośredni lubpośredni wpływa na wyborców lub decyzje dotyczące polityki.Zadaniem lobbingu jest natomiast dostarczenie odpowiednich informacji decydentowi zaangażowanemu wopracowywanie ustaw lub przepisów wykonawczych.

Cele lobbingu

Oferowane przez lobbystów informacje i pomysły mogą mieć różne cele. Często jest to przekonanie decydentów wsejmie i rządzie o istnieniu danego problemu oraz konieczności uznania go za zagadnienie priorytetowe. Innym razemcelem działań będzie przekonanie o konieczności rozważenia wszystkich argumentów przemawiających za przyjęciem lubodrzuceniem danego rozwiązania, zaproponowanie nowych lub też krytyka starych metod rozwiązywania istniejącychproblemów.

Analiza możliwości wpływu przez różne osoby

Jednym z podstawowych elementów, które decydują o skuteczności lobbingu, jest określenie możliwości wpływu przezróżnych pośredników. Należy zatem wyróżnić:

a.rzeczników popierających dane stanowisko,

b.osoby nie wyrażające woli poparcia,

c. ludzi, których można przekonać do swoich racji.

Działanie lobbingowe jest zatem prowadzone dzięki wykorzystaniu poparcia zwolenników, a jego cel pośredni toprzekonanie do swoich argumentów tych istotnych osób, które jeszcze nie zajęły odpowiedniego stanowiska. Dotyczy toprzede wszystkim pracodawców i urzędników administracji państwowej, a także związków zawodowych i organizacjiprzedsiębiorców. Nie należy zaniedbać działań nakierowanych na przeciwników, gdyż wysiłek włożony w zdobycieinformacji o nich oraz w negocjacje może zaowocować kompromisem w interesujących sprawach.Zalety działalności lobbystów

Istnienie lobbingu jest ważne nie tylko ze względu na interes poszczególnych grup wpływu. Działalność lobbystówreprezentujących różne interesy wpływa pozytywnie na rozwój demokracji i gospodarki kraju, pozwala bowiemredukować niedogodności legislacyjne i wspomagać proces tworzenia prawa bardziej skutecznego i odpowiadającegooczekiwaniom i potrzebom społecznym.Cechy skutecznego lobbysty

Prowadzenie skutecznego lobbingu jest cenną umiejętnością. Wymaga posiadania wyczerpującej wiedzy merytorycznejna temat reprezentowanych zagadnień, znajomości procesów decyzyjnych i procesów wdrażania reform orazopanowania skutecznych technik orzecznictwa na korzyść czyichś interesów.

Podobne prace

Do góry