Ocena brak

List zastawny

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Jest to papier inkorporujący wierzytelność pieniężną jak przysługuje legitymowanemu z tego papieru względem banku hipotecznego, będącego emitentem listów. Świadczenia z listu zastawnego dzielą się na świadczenia podstawowe, w postaci nominalnej listu, według której następuje jego wykup oraz świadczenia uboczne, które jest obligatoryjne i z tego powodu listy zastawne traktowane są jako papiery procentowe. Listy zastawne są papierami wartościowymi emitowanymi w serii. Mogą one być papierami wartościowymi na okaziciela i imiennymi. Podział ten odgrywa rolę w przypadku obrotu tradycyjnego, a traci na znaczeniu w obrocie zdematerializowanym oraz w obrocie publicznym. Podstawą do zidentyfikowania wierzyciela uprawnionego z listu zastawnego nie jest wówczas dokument lecz odpowiedni zapis na rachunku papierów wartościowych.

Listy zastawne stanowią instrument pozyskiwania przez bank hipoteczny środków pieniężnych niezbędnych do finansowania inwestycji budowlanych w drodze udzielania kredytów hipotecznych.

Świadczenia pieniężne z listu zastawnego stanowią świadczenia bezwarunkowe, czyli nie można uzależnić ich spełnienia od żadnego warunku. Spełniane są w sposób i w terminach określonych w warunkach emisji. Warunki te powinny też stwierdzać czy oprocentowanie z listów zastawnych jest oprocentowaniem stałym czy zmiennym. Emitentem listów zastawnych może być tylko bank hipoteczny.

Emisja niepubliczna w następstwie złożenia propozycji skierowanej do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 300 osób z wyłączeniem korzystania ze środków masowego przekazu. Emisja publiczna powyżej 300 osób – środki masowego przekazu.

Podobne prace

Do góry