Ocena brak

Limity koncentracji kredytów

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

Do realizacji ograniczania ryzyka kredytowego służy uniwersalny instrument – LIMIT. Jest on stosowany zarówno w obszarze mikro jak i makroekonomicznym. Limit stanowi pułap zaangażowania banku lub oddziału wobec klientów.

Najważniejszą regulacją ostrożnościową dotyczącą limitów koncentracji kredytów jest art. 71 ustawy „Prawo bankowe”.

1. Suma wierzytelności banku w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie ponoszących wspólne ryzyko gospodarcze nie może przekroczyć 25% funduszy własnych banku.

Chodzi o sumę udzielonych kredytów, pożyczek pieniężnych, nabytych przez bank obligacji i papierów wartościowych tego podmiotu innych niż akcje oraz udzielonych poręczeń i gwarancji, czyli o sumę transakcji, które mogą być dla banku powodem strat. W ustawie Prawo bankowe sprecyzowano rozumienie powiązania kapitałowego, organizacyjnego i wspólnego ryzyka gospodarczego.

Intencja takiego uregulowania jest wyraźna. Gdyby nie było ustalonej granicy, to jeden podmiot mógłby zaciągnąć tak duże zobowiązania, że nie odzyskanie przez bank swoich należności spowodowałby upadłość banku. Inaczej mówi się, że koncentracja ryzyka byłaby zbyt duża. Wnioski kredytowe na duże kwoty , które przekraczają tak ustalona granicę mogą być finansowane przez konsorcjum banków, co powoduje rozproszenie ryzyka.

2. Suma wierzytelności banku w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1, w stosunku do których wierzytelności przekraczają 10% funduszy własnych banku, nie może łącznie przekroczyć 800% tych funduszy.

3. Zarząd banku jest obowiązany zgłaszać każdorazowo do Komisji Nadzoru Bankowego fakt udzielenia kredytu w wysokości przekraczającej 10% funduszy własnych banku.

4. Kwota nabywanych akcji , udziałów itp. jest również ograniczona. Bank może nabywać akcje, prawa z akcji, udziały i podobne walory, ale ich łączna wartość nie może przekroczyć 15 % funduszy własnych banku

 

 

Podobne prace

Do góry