Ocena brak

Likwidacja zużytych opakowań

Autor /Elig Dodano /28.05.2013

Składowanie odpadów na wysypisku jest najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną metodą likwidacji śmieci, w tym również zużytych opakowań. Wymaga się obecnie, by wysypiska były urządzane w taki sposób, aby minimalizowały zagrożenia i zanieczyszczanie środowiska. Prawidłowo urządzone wysypisko dysponuje przede wszystkim uszczelnionym dnem zapobiegającym przenikaniu substancji szkodliwych do wód gruntowych.

Odpady komunalne przeznaczone do składowania winny być zagęszczane (np. sprasowywane w duże kostki) i ugniatane kompaktorami. Jeżeli nie stosuje się sprasowywania w kostki, odpady po rozsypaniu są najpierw rozplantowywa-ne spychaczami, a następnie ugniatane kompaktorami. Tworzy się w ten sposób warstwy o grubości ok. 1 m, które następnie izoluje się ziemią. Wysokość hałd dochodzi do 30 m. Po zakończeniu eksploatacji całość pokrywa się grubszą warstwą ziemi i starannie uszczelnia nią zbocza hałdy. Tak zabezpieczony teren poddaje się rekultywacji przez sianie trawy i sadzenie krzewów i drzew.

Kontrolowane składowiska funkcjonują na zasadzie zorganizowanych przedsiębiorstw. Producent odpadów kontroluje ich jakość, by nie narazić się na odmowę przyjęcia. Odpady sprawdzane są przy bramie wjazdowej i dopiero w tym momencie uzyskuje się zezwolenie na wjazd i wyładunek. Ścisłej kontroli podlegają odpady ze względu na możliwość zawartości „odpadów problemowych”, stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

Właściciel pojazdu z odpadami ma ponadto obowiązek przedłożyć przy wjeździe na wysypisko ważny dokument opisujący jakość i pochodzenie odpadów. Przyjmowane odpady są ważone i od ich ilości pobierane są opłaty. Opłaty te stale się zwiększają, np. odpłatność za 1 tonę odpadów komunalnych przyjmowanych w 1995 r. na wysypisko w Baryczy pod Krakowem wynosiła 17 zł, w 1998 r. - 60 zł, a w 1999 r. wzrastała co kwartał o 10 zł, tak że w IV kwartale 1999 r. wynosiła już 90 zł.

Pobierane opłaty w dalszym ciągu nie pokrywają kosztów utrzymywania i eksploatacji wysypiska. Z tych też względów w krajach Unii Europejskiej i w innych krajach wysoko rozwiniętych przyjmuje się jako zasadę; że na wysypiska kieruje się jedynie popiół i żużel ze spalarni odpadów komunalnych oraz odpady całkowicie nieprzydatne do jakiejkolwiek formy recyklingu, w tym również kompostowania.

Podobne prace

Do góry